ΠΟΛ.1119 14/9/2009 Ο συντελεστής 22% που αναφέρεται στην περίπτωση βΆ της παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994, εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργων αντίστοιχων με όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων αΆ, βΆ, γΆ, δΆ τη

2009-09-14 13:22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                           
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'                                                          
                                                                                           Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2009
                                                                                           Aρ. Πρωτ.: 1045673/403πε/Α0012

                                                                                           ΠΟΛ.1119

Ταχ. Δ/νση      : Καρ. Σερβίας 10                                      
Ταχ. Κώδικας   : 101 84 ΑΘΗΝA                    
Πληροφορίες   : Δημ. Παπαγιάννης                     
Τηλέφωνο       : 210 3375314-6                        
FAX                  : 210 3375001   

 

ΘΕΜΑ: Ο συντελεστής 22% που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν. 2238/1994, εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργων αντίστοιχων με όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ της παρ. 5 του ιδίου άρθρου.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι το ΝΣΚ με την αριθ. 85/08 γνωμοδότησή του η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, αποφάνθηκε ότι:

Ανεξάρτητα από το είδος της μελέτης ή το είδος του έργου στο οποίο κάποιος μηχανικός έχει αναλάβει και ασκήσει καθήκοντα διεύθυνσης εκτέλεσης - διοίκησης έργου, για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος αυτού εφαρμόζεται ο συντελεστής 22% που ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η διεύθυνση εκτέλεσης του έργου του έχει ανατεθεί από τον κύριο του έργου, διότι δεν νοείται διεύθυνση εκτέλεσης έργου να έχει ανατεθεί σε μηχανικό από τον ανάδοχο του έργου.

Συνεπώς, ο συντελεστής 22% που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν. 2238/1994, εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργων αντίστοιχων με τις κατηγορίες μελετών που αναφέρονται σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται φωτοτυπία της πιο πάνω γνωμοδότησης.

 

        Ακριβές Αντίγραφο                                      
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                             
      α/α Στ. Καλοπήτα

         Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
          Μ. ΓΥΦΤΑΚΗ