ΠΟΛ.1118 15/9/2009 Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του Ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

2009-09-15 13:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ Α'
                                                                                                       Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2009
                                                                                                       Αρ. Πρωτ: 1088163/436/Α0013
Ταχ. δ/νση        : Καρ. Σερβίας 8                                                    ΠΟΛ.1118
Ταχ. Κώδικας     :10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο          : 210 3375827, 29
Φαξ                    : 210 3375834
e-mail:dl3.a@yo.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του Ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 60, 91, 92, 93, 94, 95, 96 και 97 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία όπως κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/16-1-2009 (ΦΕΚ 40/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την αριθμ. 1081855/391/Α0013/20-8-2009 ΠΟΛ. 1106 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122. Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υτοκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις))» (ΦΕΚ.1837/Β/3-9-2009).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων. Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» ισχύουν από 21/10/2009.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβες αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ