ΠΟΛ 1114 17.05.2011 Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1093/14−06−2010 σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄),

2011-07-01 11:21

ΠΟΛ 1114 17.05.2011 Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1093/14−06−2010 σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66Α΄).