ΠΟΛ 1112 14.07.2010 Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS) για υποκείμενους με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή

2010-07-16 17:50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                         Αθήνα, 14-7-2010
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄                                                                   ΠΟΛ. 1112
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα, Πην. Ζωγράφου
Τηλέφωνο : 210- 3645378
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS) για υποκείμενους με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν


'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α').
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α').
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α').
4. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύουν:
α) Των παραγράφων, 9 περίπτωση α' και 11 του άρθρου 36,
β) των παραγράφων, 1 περίπτωση α', 2, 3, 6, 8 και 11 του άρθρου 38, 
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,      
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
5. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών:
α) 1002414/08.01.1993/Πολ. 1005 (ΦΕΚ 238 Β'), όπως  ισχύει μετά τις: 1042666/23.03.1993/Πολ. 1115 (ΦΕΚ 252 Β') και 1105799/19.09.1994/Πολ. 1214 (ΦΕΚ 727 Β'),
β) 1023404/02.03.2001/Πολ. 1054 (ΦΕΚ 215 Β'),   
γ) 1023240/02.03.2001/Πολ. 1055 (ΦΕΚ 215 Β'), 
δ) 1101260/14.11.2001/Πολ. 1257 (ΦΕΚ 1578 Β'), 
ε) 1003644/04.02.2003/Πολ. 1019 (ΦΕΚ 154 Β')
στ) 1002820/14.01.2004/Πολ. 1003 (ΦΕΚ 132 Β'),
ζ) 1055431/28.06.2004/Πολ. 1063 (ΦΕΚ 1087 Β'),
η) 1047217/05.05.2005/Πολ. 1071 (ΦΕΚ 659 Β') και
θ) 1039231/18.04.2006/Πολ. 1060 (ΦΕΚ 568 Β').
6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 Α').
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') περί αποδεικτικών εισπράξεως.
8. Την 2672/03.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών.
9. Την ανάγκη αλλαγής του εντύπου και αντιμετώπισης των δηλωτικών υποχρεώσεων των υποκειμένων στο φόρο, που προέκυψαν λόγω της αύξησης των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15/3/2010 και από 1/7/2010.
10. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

'Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα  Α' στην παρούσα απόφαση.
Το έντυπο αυτό ισχύει για φορολογικές περιόδους από 1η Ιουλίου 2010.

'Αρθρο 2
Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις

1. Το έντυπο 051 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ3 TAXIS, της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκειμένων με βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που ορίσθηκε με την Α.Υ.Ο. 1047217/05.05.2005/Πολ. 1071, συνεχίζει να ισχύει. Για την έντυπη υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. απαιτείται χειρόγραφη διόρθωση των παλαιών συντελεστών και αναγραφή των αντίστοιχων ισχυόντων κατά φορολογική περίοδο νέων και για την ηλεκτρονική υποβολή το TAXISnet αναρτά το έντυπο κατάλληλα προσαρμοσμένο.

2
. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet  για τις φορολογικές περιόδους των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2010 για τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και του 2ου τριμήνου 2010 για τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πραγματοποιείται βάσει του επισυναπτόμενου υποδείγματος ως παράρτημα Β' στην παρούσα απόφαση και έχει αναρτηθεί πιλοτικά στο TAXISnet.
Για την έντυπη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. των παραπάνω φορολογικών περιόδων χρησιμοποιείται το έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ2 TAXIS, αφού προηγουμένως διορθωθούν χειρόγραφα οι προεκτυπωμένοι συντελεστές και στη θέση τους αναγραφούν οι αντίστοιχοι ισχύοντες συντελεστές από 15/3/2010 μέχρι 30/6/2010.
 
3. Όσον αφορά τον τρόπο, το χρόνο υποβολής, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διαδικασία υποβολής, ισχύουν όσα ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
1003644/04.02.2003/Πολ. 1019 και 1039231/18.04.2006/Πολ. 1060, όπως ισχύουν.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ