ΠΟΛ.1122 16/9/2009 Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση

2009-09-16 13:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ      
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)        
TΜΗΜΑ Β΄
                                                                                                                                    Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009
                                                                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 1088445/338/0015

                                                                                                                                    ΠΟΛ.1122
Ταχ.Δ/νση     : Καρ. Σερβίας 10                  
Ταχ.Κώδικας  : 101 84  ΑΘΗΝΑ                              
Τηλέφωνο     : 210 3610030 

 

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1057674/279/ΠΟΛ. 1081/0015/12.6.2009 (ΦΕΚ Β΄1211/19.6.2009).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ΄, και γη΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄, του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α΄84), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1060347/648/ΠΟΛ. 1183/0015/17.8.1990 (Φ.Ε.Κ. Β΄561), «Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και ειδικών στοιχείων από κατηγορίες επιτηδευματιών, που χρησιμοποιούν φ.τ.μ. ή Η/Υ.».

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1050321/504/ΠΟΛ. 1117/0015/31.5.1991 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 454), «Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν φαγητό για επιτόπια κατανάλωση και χρησιμοποιούν φ.τ.μ.».

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1075406/635/ΠΟΛ. 1238/0015/26.10.1992 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 736 ), «Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν φαγητό για επιτόπια κατανάλωση και χρησιμοποιούν Η/Υ.».

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1057674/279/ΠΟΛ. 1081/0015/12.6.2009 (ΦΕΚ Β΄1211/19.6.2009), «Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση».

7. Το από 8 Ιανουαρίου 2008 πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. 1104743/1163/0006 Α/27.11.2006, για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων με σκοπό τη λήψη μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής στα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης φαγητού, ποτών, κ.λπ., τα οποία χρησιμοποιούν μηχανογραφικά συστήματα αυτόματης λήψης και εκτύπωσης παραγγελιών.

8. Την 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 40) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

10. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

1. Η απόφαση 1057674/279/ΠΟΛ. 1081/0015/12.6.2009 (ΦΕΚ Β΄1211/19.6.2009), «Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση», αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Από την 1 Ιουλίου 2009 και εφεξής, οι εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες και λοιπά συναφή), εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 και του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), και παραδίδουν αυτές με την εκτέλεση κάθε μιας παραγγελίας (σερβιρίσματος), αρχικής ή συμπληρωματικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1060347/648/ΠΟΛ. 1183/0015/17.8.1990 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 561), κατά περίπτωση.

2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Α.Υ.Ο. 1050321/504/ΠΟΛ. 1117/0015/31.5.1991 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 454) και 1075406/635/ΠΟΛ. 1238/0015/26.10.1992 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 736), περί του εναλλακτικού τρόπου έκδοσης των ως άνω αποδείξεων λιανικής πώλησης με την έκδοση θεωρημένων δελτίων παραγγελίας.

3. Κατ΄ εξαίρεση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 της παρούσας, όσοι από τους επιτηδευματίες της ιδίας παραγράφου κάνουν χρήση μηχανογραφικών συστημάτων καταχώρησης και παρακολούθησης παραγγελιοληψιών και σημαίνουν τα εκδιδόμενα φορολογικά τους στοιχεία (Α.Λ.Π.) με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του Ν. 1809/1988, υποχρεωτικά σημαίνουν ηλεκτρονικά και την κάθε καταχώρηση παραγγελίας στο μηχανογραφικό τους σύστημα (ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή όχι).

Σε κάθε καταχωρούμενη ηλεκτρονικά παραγγελία, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και, η ημερομηνία και η ώρα, τα είδη αναλυτικά και οι ποσότητες που σερβίρονται, ο α/α του τραπεζιού, ο α/α της παραγγελίας (σερβιρίσματος) και προαιρετικά η αξία κάθε είδους, αποκλειόμενης της αναγραφής της μερικής ή συνολικής αξίας κατανάλωσης. Επιτρέπεται να προσδιορίζεται το είδος των σερβιριζομένων αγαθών με κωδικούς αριθμούς, εφόσον τηρείται θεωρημένο βιβλίο (μητρώο) κωδικής αρίθμησης.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία «..._a.txt» και «..._b.txt») της σήμανσης κάθε καταχωρούμενης και σημαινόμενης παραγγελίας φυλάσσονται, όπως και τα φορολογικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., με την υποχρέωση να εκτυπώνονται άμεσα και να παραδίδονται σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Στην απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.), που σημαίνεται και εκδίδεται με την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του πελάτη (κλείσιμο λογαριασμού τραπεζιού) αναγράφονται αναλυτικά τα είδη σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών κατά την καταχώρηση της παραγγελίας), η ποσότητα και η αξία για κάθε είδος, η συνολική αξία και ο αύξων ή οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών καταχωρήσεων - παραγγελιών που έχουν καταχωρηθεί κατά τα ως άνω.»

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   
α.α ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ