ΠΟΛ 1111 06.07.2010 ΦΠΑ σε επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims).

2010-07-09 15:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                             Αθήνα, 6.7.2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                 ΠΟΛ: 1111
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών                                      ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
& Ειδικά Καθεστώτα»
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210- 3645832
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: ΦΠΑ σε επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims).


Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος από 1.1.2010 και με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή, διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Με την ΕΔΥΟ 1128898/10484/2427/ΠΟΛ.1332/15.10.1993 είχε διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν για τον τόπο φορολόγησης μέχρι 31.12.2009, η αμοιβή (αποζημίωση - CLAIMS) που καταβάλλεται από τον αντιπροσωπευόμενο οίκο εξωτερικού στον αντιπρόσωπο οίκο εσωτερικού, για την επισκευή των αγαθών που πραγματοποιεί για λογαριασμό του ξένου οίκου, στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας που ο ξένος οίκος έχει χορηγήσει κατά την πώληση των προϊόντων του, υπόκειται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα, στο σύνολό της (αξία αναλωθέντων ανταλλακτικών και υπηρεσίας επισκευής), με τον κανονικό συντελεστή.
2. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως τέθηκε με τον ν. 3763/2009 και ισχύει από 1.1.2010, και δεδομένου ότι δεν εφαρμόζεται καμία από τις ειδικές διατάξεις για τον προσδιορισμό του τόπου φορολόγησης υπηρεσιών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, η επισκευή αγαθών που παρέχεται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στην Ελλάδα προς υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός Κοινότητας) φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας αυτής.
3. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ, η παράδοση αγαθών φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον κατά το χρόνο της παράδοσης τα αγαθά βρίσκονται στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η απαλλαγή που προβλέπεται από το άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ, δεδομένου ότι τα αγαθά δεν αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος.
4. Σύμφωνα τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2, περίπτωση δ), υποπερίπτωση δδ) του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92), στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών κατά την οποία χρησιμοποιούνται και υλικά:
Η πράξη συνιστά παροχή υπηρεσίας στο σύνολό της, εφόσον η αξία των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αντιπαροχής.
Στην περίπτωση που η αξία των υλικών που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αντιπαροχής, πρόκειται για δύο ξεχωριστές πράξεις, μία παράδοση αγαθών και μία παροχή υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να τιμολογούνται χωριστά.
5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, στην περίπτωση που τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας δεν υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αντιπαροχής, η πράξη συνιστά παροχή υπηρεσίας επισκευής αγαθών και φορολογείται στον τόπο του λήπτη. Αντίθετα στην περίπτωση που τα υλικά που χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αντιπαροχής, η επισκευή του αγαθού φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, ενώ η παράδοση αγαθών φορολογείται στην Ελλάδα.
6. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 14.2.α φορολογούνται στον τόπο του λήπτη, υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα, κάθε μήνα, σύμφωνα με την παράγραφο 5.α του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ.

            Ακριβές αντίγραφο                       Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογίας
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας               Δημήτριος Σταματόπουλος