ΠΟΛ.1109-26/08/2009 Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ

2009-08-26 15:57

ΠΟΛ. 1109

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΤΜΗΜΑ ΓΆ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π Καταλιακού Τηλέφωνο : 2103375149 ΦΑΞ : 2103375001
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009
Αριθ.Πρωτ.:1082806/15023/Γ0012

ΘΕΜΑ: Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των παραγρ. 1,2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994 ΦΕΚ151Α),

2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ.5 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (π. δ/γμα 186/1992,ΦΕΚ84/Α), όπως τέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α ) με βάση τις οποίες απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων,εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία.

3. Τις διατάξεις της αριθ.1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40Β/16-1-2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών,

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε τον πίνακα μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (Α.Υ.Ο.17418/1771/23-12-1985, ΦΕΚ 792Β) όπως ισχύει, ως ακολούθως:
 

  Κωδικός Περιγραφή Μ.Σ.Κ.Κ.
  Αριθμός Επαγγέλματος %
  8011β Συντονιστής ασφαλιστικών συμβουλών που 75
    απαλλάσεται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ  
  8012γ Ασφαλιστικός σύμβουλος που απαλλάσεται 75
    από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ  


Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικον. έτος 2010 (χρήση 2009)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ANT. MΠΕΖΑΣ