ΠΟΛ.1106/20-8-2009 Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις»

2009-08-20 16:42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ .: 1081855/391/Α0013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ. 1106

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13)

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του Ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 60, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία όπως κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/16-1-2009 (ΦΕΚ 40/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» ισχύουν από 21 Σεπτεμβρίου 2009.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ