ΠΟΛ.1104/12-8-2009 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α/143/7.8.2009) «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

2009-08-12 19:05

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

 

Αθήνα 12 Αυγούστου 2009

Αρ.Πρωτ.1080105/6735/1011/A0014       

ΠΟΛ. 1104

 

Ταχ. Δ/νση    :    Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ.    :    106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ.    :    Μ. Κούστα
Τηλ.    :    210 3647202-5
FAX    :    210 3645413
e-mail    :    dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α/143/7.8.2009)    «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις».                                                                                                                                                                                                                       

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ - ΄Αρθρο 4 «Προσδιορισμός αξίας σκάφους για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α για την αυτοπαράδοσή του», του νόμου «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως ψηφίστηκε από το Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, στις 30 Ιουλίου 2009 και ισχύει από τη δημοσίευσή του (7.8.2009) και σας επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ μέχρι τις 31.12.2009.

 

                                            O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

                                                         ΑΜΕΡΙΣΣΑ   ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

            Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας