ΠΟΛ 1103 30.06.2010 Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

2010-06-30 14:37

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                                             Αθήνα , 30 Ιουνίου 2010
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                          Αριθ. Πρωτ.: Δ12Α΄/1266 / 2010
    ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
    ΤΜΗΜΑ Α΄
    Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                                                        ΠΟΛ. 1103
    ΤΜΗΜΑ ΦΜΑΠ
    ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ Π.Δ.
    Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κωδ. :10184 ΑΘΗΝΑ
    Τηλέφωνο : 210 3375317-18, 360
    FAX : 210 3375001

    ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

    2. Τις διατάξεις των άρθρων 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

    3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄312/27-12-2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

    4. Τη διευκόλυνση αφενός των φορολογουμένων και αφετέρου την παροχή κινήτρου για την υποβολή των δηλώσεων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

    5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που αποκτούν εισόδημα, από συμμετοχή σε εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας, εφόσον η

    διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2009, οι πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, συγγραφείς κλπ., περιπτώσεις αα), στστ), ζζ), της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ , από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ως αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, εισόδημα αλλοδαπής κλπ., περιπτώσεις ββ), γγ), δδ), εε), της ίδιας περίπτ., παραγρ. και άρθρου, καθώς και οι εφημεριδοπώλες και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών ή βεβαιώσεις ασφαλίστρων, από Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, παρατείνεται μέχρι και 5 Ιουλίου 2010 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

    2. Μέχρι την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

    3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

    Ακριβές Αντίγραφο
    Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας