ΠΟΛ.1102/6-8-2009 «Κοινοποίηση των άρθρων 32 και 33 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄/21.7.2009) σχετικά με τον ειδικό φόρο επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα, το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλ

2009-08-06 14:59

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  B΄         
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2 -  4
Ταχ. Κώδικας:106 72, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Αλειφτήρα
Τηλέφωνο:210 3644781-210 3642570
FAX:210 3642251     

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 6 Αυγούστου 2009
Αρ. Πρωτ.1079145/769/Τ.&Ε.Φ.
ΠΟΛ.:1102

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των άρθρων 32 και 33 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄/21.7.2009) σχετικά με τον ειδικό φόρο επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα, το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας»

 

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄ / 21. 7. 2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις», που περιέχονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ « ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του ανωτέρω νόμου και αφορούν αντίστοιχα:

α) στην επιβολή ειδικού φόρου στα μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, καθώς

β) στο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και στην επιβολή τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

Ειδικότερα :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα
Παράγραφοι 1 & 2
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 32 του κοινοποιούμενου νόμου, επιβάλλεται νέος ετήσιος ειδικός φόρος υπέρ του Δημοσίου στα επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης που έχουν κυλινδρισμό κινητήρα από 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω, ως εξής :

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά Ειδικός φόρος
Από 1.929 έως 2.500 150 ευρώ
Από 2.501 έως 3.000 250 ευρώ
Από 3.001 έως 3.500 350 ευρώ
Από 3.501 έως 4.000 450 ευρώ
Από 4.001 έως 5.000 550 ευρώ
Από 5.001 και άνω 650 ευρώ

Παράγραφος 3
α) Υπόχρεος στο φόρο
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι, στον ειδικό φόρο υπόκεινται οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι των επιβατικών αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα μεγάλου κυλινδρισμού, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα, για το καθένα από αυτά τα οχήματα που έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους.

β) Ακινησία οχήματος
Επισημαίνεται ότι, δεν οφείλεται ο ειδικός φόρος, εφόσον τα πιο πάνω οχήματα έχουν τεθεί σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α΄), για ολόκληρο το έτος και πριν από την έναρξη του έτους που αφορά ο ειδικός φόρος, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση πριν από την 1.1.2010.

γ) Απαλλαγές
Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο τα αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, όπως π.χ. το Ελληνικό Δημόσιο, το επίσημο Διπλωματικό προσωπικό ξένων Πρεσβειών, οι διάφορες κατηγορίες αναπήρων κ.λ.π.

Παράγραφος 4

α) Καταβολή ειδικού φόρου

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι, ο ειδικός φόρος είναι ενιαίος και αδιαίρετος και καταβάλλεται μαζί με την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας του οχήματος. Αναλυτικότερα, θα αναγράφεται στο ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος και θα καταβάλλεται αθροιστικά με τα τέλη
κυκλοφορίας αυτού.

Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου.

β) Βεβαίωση - παραγραφή ειδικού φόρου

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι, για τη βεβαίωση του ειδικού φόρου και για την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου , εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων.

Παράγραφοι 5 & 6

Δημιουργία ειδικού Κ.Α.Ε.- Ισχύς ειδικού φόρου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του κοινοποιούμενου άρθρου του νόμου, μπορεί να καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 32 του νόμου 3775/2009, όπως π.χ. η δημιουργία ειδικού Κ.Α.Ε. για την παρακολούθηση του φόρου, ενώ, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, ο ειδικός φόρος θα συνεισπράττεται με το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας
έτους 2010 και επομένων.

Άρθρο 33
Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) ως εξής:

Άρθρο 12

Παράγραφος 1

Περίπτωση α
Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση α του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, όπως τούτο ισχύει με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

2. Κλίμακα τέλους

Το τέλος αυτό υπολογίζεται για κάθε μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης και ορίζεται ως εξής σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Ύψος μηνιαίου λογαριασμού Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Μέχρι και 50 ευρώ 12%
Από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15%
Από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18%
Από 150,01 ευρώ και άνω 20%

3. Το τέλος κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας για κάθε λογαριασμό κάθε σύνδεσης, σύμφωνα με την παραπάνω προκαθορισμένη κλίμακα.

Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται συνολικά για περισσότερους μήνες, επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους ο λογαριασμός επιμερίζεται σε τόσα ίσα μέρη, όσα είναι και οι μήνες για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

4. Υπολογισμός τέλους

Για την εξεύρεση του κλιμακίου του τέλους, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός, περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή : α) εάν (πάγια μηνιαία τέλη + τέλη χρήσης) = 45 ,00 ευρώ, τότε το κλιμάκιο του τέλους που αντιστοιχεί, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα, είναι το 12% και το
τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που επιβάλλεται, είναι : 5,4 ευρώ.

Δηλαδή : (12% ? 45 ευρώ) = 5,4 ευρώ.
β) εάν (πάγια μηνιαία τέλη + τέλη χρήσης) = 103,00 ευρώ, τότε το κλιμάκιο του τέλους που αντιστοιχεί, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα, είναι το 18% και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που επιβάλλεται είναι : 18,54 ευρώ. Δηλαδή : (18%  103 ευρώ) = 18,54 ευρώ.

Ο φόρος προστιθέμενης αξία επιβάλλεται μετά την εξεύρεση του τέλους αυτού και επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας ως εξής:

α) εάν (πάγια μηνιαία τέλη + τέλη χρήσης) = 45,00 ευρώ και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας = 5,4 (12% ? 45 ευρώ) σύνολο : 50,4 τότε ο Φ.Π.Α είναι : 9,58 ευρώ (19% ? 50,4) και το σύνολο του μηνιαίου λογαριασμού : 59,98 ευρώ

β) εάν (πάγια μηνιαία τέλη + τέλη χρήσης) = 103,00 ευρώ, και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας = 18,54 (18% ? 103 ευρώ) σύνολο 121,54 τότε ο Φ.Π.Α είναι : 23,09 (19% ? 121,54)
και το σύνολο του μηνιαίου λογαριασμού : 144,63 ευρώ

5. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που εκδίδεται ένας λογαριασμός, για πολλές συνδέσεις (εταιρικά πακέτα), το τέλος υπολογίζεται στην καθαρή αξία κάθε σύνδεσης.

Επίσης, έχει γίνει δεκτό , ότι στις περιπτώσεις που για μία σύνδεση εκδίδονται περισσότεροι του ενός λογαριασμοί σε διαφορετικούς συνδρομητές, τότε το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε κάθε έναν από τους λογαριασμούς αυτούς ξεχωριστά.

Π.χ. Πρόγραμμα με βάση το οποίο, επιχείρηση προσφέρει στους υπαλλήλους της συνδέσεις με μηνιαίο όριο λογαριασμού τα 50 ευρώ, τότε εάν ο συνολικός λογαριασμός υπερβεί το όριο των 50 ευρώ για την σύνδεση, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εκδίδει χωριστό λογαριασμό στο όνομα της επιχείρησης για τα 50 ευρώ και άλλο λογαριασμό στο όνομα του υπαλλήλου - χρήστη του κινητού, με την επιπλέον διαφορά.

6. Απόδοση τέλους

Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος τους, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού.

Περίπτωση β

Τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση β του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, όπως τούτο ισχύει με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας», το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 12% επί της αξίας του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας των καρτοκινητών τηλεφώνων.

2. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται.
Το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.

3. To τέλος αποδίδεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα, είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου
ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Παράγραφος 2
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2579/ 1998, όπως τούτο ισχύει με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, ορίζεται ότι για το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας δεν ισχύουν διατάξεις νόμων με τις οποίες έχουν χορηγηθεί υπέρ ορισμένων προσώπων απαλλαγές από φόρους και τέλη.

Παράγραφος 3
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του κοινοποιούμενου άρθρου του νόμου, ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή παράλειψης απόδοσης των τελών από τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας επιβάλλονται σ’ αυτές οι κυρώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του ν. 2523/1997.

Παράγραφος 4
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του κοινοποιούμενου άρθρου του νόμου, ορίζεται ότι για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και είσπραξη των τελών και των πρόσθετων τελών, στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, στην έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των τελών και των
πρόσθετων τελών, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου
αυτού.

Παράγραφος 5
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του κοινοποιούμενου άρθρου του νόμου, ορίζεται ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων και των πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών, οι διαδικασίες , ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Παράγραφος 6
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του κοινοποιούμενου άρθρου του νόμου, ορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος του άρθρου αυτού και η οποία αρχίζει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 1.8.2009 και καταλαμβάνει:

α) λογαριασμούς συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά,
β) τη διάθεση καρτών ή χρόνου ομιλίας και επικοινωνίας που χορηγείται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προς τους χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Επισημαίνεται ότι, με την αριθμ. 1075515/724/Τ. & Ε.Φ./31-7-2009 (ΦΕΚ 1578 Β΄/31-7-2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Καθιέρωση μεταβατικού χρονικού διαστήματος επιβολής του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας», καθιερώνεται μεταβατικό χρονικό διάστημα από 1-8-2009 έως 15-9-2009, εντός του οποίου οι επιχειρήσεις παροχής κινητής τηλεφωνίας δύνανται να διαθέτουν στο εμπόριο κάρτες ομιλίας, κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή
ανανέωση χρόνου ομιλίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που δεν περιλαμβάνουν το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                       
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ