ΠΟΛ 1100 05.05.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

2011-05-23 08:09

ΠΟΛ 1100 05.05.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.