ΠΟΛ.1100/4-8-2009 Κοινοποίηση της 152/2009 γνωμοδότησης του ΣΤΆ τμήματος του Ν.Σ.Κ., σχετικά με την έξοδο εταίρου από Ε.Π.Ε.

2009-08-04 18:52

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                   
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ            
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ                
ΤΜΗΜΑ: Β'
Αθήνα 4 Αυγούστου 2009
Αριθμ. Πρωτ.: 1077067/1192/ΔΜ ΒΆ
ΠΟΛ:1100
Ταχ. Δ/νση     :  Καρ. Σερβίας 10                    
Ταχ. Κωδ.       : 101 84
Πληροφορίες  :  Β. Σίδερη                            
Tηλέφωνο       :  2103375186, -187                   
Fax                    :  2103375041         
e-mail                : mitrwo.b1@yo.syzefxis.gov.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση της 152/2009 γνωμοδότησης του ΣΤ' τμήματος του Ν.Σ.Κ.,    σχετικά με την έξοδο εταίρου από Ε.Π.Ε.»

Κοινοποιούμε τη σχετική με το ανωτέρω θέμα 152/2009 γνωμοδότηση του Στ' Τμήματος του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τη Γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι «…για τη χορήγηση δήλωσης μεταβολής εργασιών, σε περίπτωση εξόδου εταίρου από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 3190/1955, δεν αρκεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αφού η απώλεια της εταιρικής ιδιότητας  δεν συντελείται με την τελεσιδικία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη και τη σπουδαιότητα του προτεινόμενου λόγου και επιτρέπει τη ζητούμενη έξοδο, αλλά από την καταβολή της προσδιορισθείσας με την απόφαση αυτή αξίας της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου.

Σε περίπτωση, όμως, που ο εξερχόμενος εταίρος ΕΠΕ παραιτείται από την αξίωση καταβολής σ' αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και αναφέρεται τούτο ρητά στη δικαστική απόφαση, καθώς επίσης και ότι δεν τίθεται για το λόγο αυτό θέμα προσδιορισμού της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, ο εν λόγω εταίρος θεωρείται ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΕ με την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                    Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ