ΠΟΛ.1091/6.7.2009 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών.

2009-07-06 16:48

Αριθ.Πρωτ.: 1068223/675/Τ.&Ε.Φ.
                                                         
Αθήνα, 6 Ιουλίου  2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄   
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Τέγα
Τηλέφωνο: 210-3642570
Fax: 210-3642251


ΠΟΛ:1091ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ : Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών.Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της αριθμ.Α2/οικ33354/2463/7.6.2007 (ΦΕΚ 967 Β΄) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδόθηκε κατΆεξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως αυτές ισχύουν, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των συγκομιζομένων γεωργικών προϊόντων από τις αυτοπροωθούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές.

Για την εφαρμογή του περιεχομένου της Κοινής αυτής Απόφασης των συναρμοδίων Υπουργών, προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α΄Κεφαλαίου της Απόφασης νοείται:

α) Ως «αγροτικό μηχάνημα» η αυτοπροωθούμενη θεριζοαλωνιστική μηχανή εκτέλεσης γεωργικών εργασιών.

β)  Ως «φορτηγό αυτοκίνητο» ιδιωτικής χρήσης, το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον ιδιοκτήτη της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, κατά την περίοδο της συγκομιδής η οποία καθορίζεται από 1η Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

γ) Ως «μεταφορικό έργο» των αυτοκινήτων αυτών, η αποκλειστική μεταφορά των συγκομισθέντων προϊόντων από τη θεριζοαλωνιστική μηχανή.

δ)  Ως «ιδιοκτήτης» θεριζοαλωνιστικής μηχανής, κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο, που κατέχει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τις διατάξεις του Β΄Κεφαλαίου της Απόφασης, προβλέπεται ότι, οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης εκδίδονται από τις Νομαρχιακού επιπέδου αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τη συνδρομή των κατά περίπτωση όρων και προϋποθέσεων, χωρίς την απαίτηση της καταβολής της από τις διατάξεις του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) υπέρ του Δημοσίου προβλεπόμενης εφάπαξ εισφοράς και χωρίς να απαιτείται εγκριτική απόφαση του οικείου Νομάρχη.

Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών κυκλοφορίας είναι οι οικείες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. της χώρας με βάση την έδρα της επιχείρησης ή τη μόνιμη κατοικία του ιδιοκτήτη της αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Με τις διατάξεις του Γ΄Κεφαλαίου της Απόφασης, ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, ο ιδιοκτήτης αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής επιτρέπεται να θέσει σε κυκλοφορία μέχρι δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα, εφόσον προσκομιστούν από αυτόν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, ότι έχει υποβάλλει δήλωση έναρξης επαγγέλματος, καθώς και βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την οποία προκύπτει ότι,ηαυτοπροωθούμενη θεριζοαλωνιστική μηχανή συγκομίζει τα συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα.

Επίσης, ως απαραίτητο δικαιολογητικό ορίζεται και το αποδεικτικό καταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων τελών κυκλοφορίας των υπόψη αυτοκινήτων σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν.

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις των Δ΄ έως Θ΄ Κεφαλαίων της Απόφασης, προβλέπονται αντίστοιχα, διάφορα θέματα αρμοδιότητας των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Ενόψει των νεοτέρων ρυθμίσεων που ορίζονται από τις διατάξεις της πιο πάνω Κοινής Απόφασης, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες:

Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις, αφορούν αποκλειστικά το μεταφορικό έργο των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά συγκομιζομένων γεωργικών προϊόντων από τις αυτοπροωθούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές. Στην έννοια των συγκομιζομένων γεωργικών προϊόντων εμπίπτουν, ενδεικτικά, διάφορα γεωργικά προϊόντα, όπως σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, σόργο, βίκος, ρόβη, φασόλια, σόγια, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, καλαμπόκι, κ.τ.λ.. Είναι φανερό ότι οι σχετικές ρυθμίσεις δεν αφορούν στην χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τους κατόχους αυτοπροωθούμενων συλλεκτικών μηχανών βάμβακος τεύτλων και τομάτας, τα θέματα των οποίων εξακολουθούν να ρυθμίζονται με τις αριθμ.Α2/οικ/20308/2944/27.6.1995 (ΦΕΚ 652 Β΄) και Α2/9496/827/14.2.2003 (ΦΕΚ 217 Β΄) Κοινές Αποφάσεις των συναρμοδίων Υπουργών.

Σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του Β΄Κεφαλαίου της Απόφασης αυτής που αφορούν γενικώς στην αρμοδιότητα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας των υπόψη φορτηγών αυτοκινήτων, δεν αποτελεί προϋπόθεση ή όρο για τη χορήγηση των αδειών αυτών η προηγούμενη καταβολή της ειδικής εφάπαξ εισφοράς που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του ν.1959/1991. Οι διατάξεις αυτές του νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έκδοση της Απόφασης αυτής, αφού δεν έχουν τροποποιηθεί η καταργηθεί από άλλες νεότερες διατάξεις νόμου.

Συνεπώς, υφίσταται η υποχρέωση της καταβολής του μισού του ποσού της ειδικής αυτής εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, η οποία σύμφωνα με τις  διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.1959/1991, συναρτάται με την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής και συνεπώς από το χρόνο απόκτησης της κυριότητας των συγκεκριμένων αυτοκινήτων οχημάτων.
 
Με τις νεότερες ρυθμίσεις του Γ΄Κεφαλαίου, της Κοινής αυτής Απόφασης, προβλέπεται ότι, για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλονται ως τέλη κυκλοφορίας το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετησίων τελών κυκλοφορίας που ορίζονται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄).

Συνεπώς, για τα αυτοκίνητα αυτά καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας μειωμένα στο πενήντα τοις εκατό (50%) των ετησίων τελών αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα εξάμηνο το έτος και στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα τρίμηνο το έτος.

Επειδή, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής δύνανται να κυκλοφορούν μόνο από της 1ης Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, η καταβολή των οφειλόμενων κατΆ έτος τελών κυκλοφορίας και η προμήθεια του ειδικού σήματος πρέπει να γίνει εμπρόθεσμα, ήτοι πριν την έναρξη του χρόνου που πρέπει να κυκλοφορούν μέσα στο έτος και συνεπώς πριν την έναρξη της συγκομιστικής περιόδου. Επομένως, μετά την έναρξη αυτής, η εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου ίσο με το πενήντα της εκατό (50%) των κατά περίπτωση οφειλομένων τελών κυκλοφορίας που προσδιορίζονται ειδικά από τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.2166/1993.

Προκειμένου για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής, που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, η προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, ενεργείται νόμιμα και εμπρόθεσμα μέχρι το χρόνο προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας αυτών.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το περιεχόμενο της Κοινής αυτής Απόφασης, για τη χορήγηση της σχετικής άδειας στον ιδιοκτήτη αυτοπροωθούμενης αλωνιστικής μηχανής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δύναται να ασκεί επιχείρηση, δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού εγγράφου, αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (π.χ. ύψος ακαθαρίστων εσόδων, πάγιος εξοπλισμός, κ.τ.λ.).

Επισημαίνεται ότι, για τις χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων οφείλονται όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις (τέλος αδείας οχήματος, τέλος μεταβίβασης οχήματος), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄), δεδομένου ότι, από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται απαλλαγή ή μείωση των επιβαρύνσεων αυτών.

Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Θ΄Κεφαλαίου της υπόψη Απόφασης ορίζεται ότι, από την έναρξη της ισχύος της παύουν να ισχύουν όλες οι εκδοθείσες μέχρι σήμερα αποφάσεις των αρμόδιων και συναρμόδιων Υπουργείων, που ρυθμίζουν κατά διαφορετικό τρόπο, το θέμα αυτό.

Συνεπώς, από την έναρξη ισχύος  της απόφασης αυτής (15.6.2007) παύουν να έχουν εφαρμογή οι προηγούμενες σχετικές ρυθμίσεις που ορίζονται στις αριθμ.Α2/13721/2431/17.6.1994 (ΦΕΚ 502 Β΄) και Α2/18208/1616/22.5.2002 (ΦΕΚ 666 Β΄) Κοινές Αποφάσεις των συναρμοδίων Υπουργών.

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ