ΠΟΛ 1089 14.06.2010 Παράταση υποβολής δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010.

2010-06-15 14:01

                                                         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                           Αθήνα, 14-6-2010
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                            ΠΟΛ: 1089
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                           ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών.
10166 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375 360
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) περί φορολογίας ακίνητης περιουσίας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) περί υποβολής δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.
4. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη, λόγω πρώτης εφαρμογής της φορολογίας αυτής.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Η υποβολή δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ., παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιουλίου 2010.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

         Ακριβές Αντίγραφο                                  Ο Υπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                     Γιώργος Παπακωνσταντίνου