ΠΟΛ 1084 13.04.2011 Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 (Ανακατασκευή διατηρητέων κ.λ.π. κτηρίων

2011-04-20 15:49

ΠΟΛ 1084 13.04.2011 Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 (Ανακατασκευή διατηρητέων κ.λ.π. κτηρίων ή κτισμάτων)