ΠΟΛ 1081 07.06.2010 Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009

2010-06-08 15:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                             Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

A. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                         ΠΟΛ 1081

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                           ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
    Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
    Πληροφορίες
    Τηλέφωνο: 210 3375 360
    FAX: 210 3375 834
    e-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009».


    Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄/23-4-2010), με τις οποίες ορίζεται πως οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄/29-1-2008) εφαρμόζονται και μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 σε υποθέσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι την κατάργησή τους.

    2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ. 227 Α΄/10-12-2009).

    3. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 3842/2010.

    4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Για το έτος 2009 ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

    2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   
    Συνημμένα: ένα (1) έντυπο


       Ακριβές Αντίγραφο                                                   Ο Υπουργός Οικονομικών

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                  Γιώργος Παπακωνσταντίνου