ΠΟΛ 1072 26.05.2010 Παράταση του χρόνου διάρκειας της ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/1-3-2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ.

2010-05-31 18:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  Αθήνα, 26-5-2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                               ΠΟΛ. 1072

Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α΄
    Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
    Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ                                           ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
    Τηλέφωνο : 210- 3645615
    Fax : 210- 3645413
    e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου διάρκειας της ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/1-3-2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ.


    ΑΠΟΦΑΣΗ


    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α):

    α) των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34,

    β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28,

    γ) των άρθρων 30, 31, και 32,

    δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35,

    ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 38,

    στ) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64.

    2. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/1-3-2010 (ΦΕΚ 58Α /269Β)

    3. Την ανάγκη αντιμετώπισης καταστρατηγήσεων που έχουν παρατηρηθεί σε περιπτώσεις επιστροφής του ΦΠΑ χωρίς έλεγχο, χωρίς την ύπαρξη του σχετικού δικαιώματος.

    4. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/93 όπως ισχύει

    5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


    Αποφασίζουμε


    Η ισχύς της ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/1-3-2010 (ΦΕΚ 58Α /269Β) παρατείνεται μέχρι 30-9-2010.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


    Ο Υπουργός
    Γ. Παπακωνσταντίνου