ΠΟΛ 1069 25.05.2010 Προσδιορισμός αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ. με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1055/2003.

2010-05-27 15:18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  Αθήνα, 25/05/2010
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                              ΠΟΛ. 1069
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
    ΤΜΗΜΑ Α'
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                                  ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
    Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
    Πληροφορίες: Φωτεινή Βασιλαντωνάκη
    Τηλέφωνο: 210 3375829
    FAX: 210 3375834
    e-mail: d13.a@yo.syzefxis.gov.gr

    Θέμα : Προσδιορισμός αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ. με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1055/2003.

    Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν τεθεί σχετικά με το αν εφαρμόζεται η υπ' αριθ. 1031583/253/ΠΟΛ. 1055/Α΄0013/1-4-2003 (ΦΕΚ 477B΄/21-04-2003) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών σε εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών με χρόνο φορολογίας πριν από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, σας ενημερώνουμε σχετικά:

    Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330Α΄/24-12-2002) δόθηκε η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, να καθορίζει, με απόφασή του, τον τρόπο υπολογισμού της φορολογητέας αξίας (α) των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών και (β) ολόκληρης της επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής. Σε εκτέλεση της πιο πάνω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε η πιο πάνω ΠΟΛ. 1055/2003, με την οποία καθιερώθηκε πλέον και στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας αυτών.

    Στην Απόφαση ΠΟΛ. 1055/2003 στην ενότητα ΙΙ της παραγράφου 1 αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής της και συγκεκριμένα ορίζεται ότι αυτή εφαρμόζεται (i) στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 24η Δεκεμβρίου 2002 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3091/2002 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και μεταγενέστερα, (ii) σε όλες τις υποθέσεις στις οποίες η οικεία δήλωση υποβάλλεται μετά τις 21 - 04 - 2003 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΟΛ. 1055 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης φορολογικής υποχρέωσης και (iii) σε όλες τις παλαιές υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούσαν προς έλεγχο και δεν είχε εκδοθεί η πράξη επιβολής φόρου μέχρι τις 21-4-2003. Η υπαγωγή και των παλαιών υποθέσεων στην απόφαση αυτή έγινε αφενός για διευκόλυνση των υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και αφετέρου για λόγους δίκαιης μεταχείρισης των φορολογουμένων, καθόσον καθίσταται εκ των προτέρων ευχερής ο προσδιορισμός της φορολογικής επιβάρυνσής τους και εδραιώνεται το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις φορολογικές αρχές, χωρίς να γίνεται διάκριση παλαιών και νέων υποθέσεων.

    Εν συνεχεία με την υπ' αριθ. 1106181/704/ΠΟΛ. 1127/ Α΄0013/25-11-2003 (ΦΕΚ/1827Β΄/18-12-2003) απόφαση προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 της ενότητας ΙΙ της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1055/2003 στο οποίο ορίζεται ότι στις υποθέσεις οι οποίες κατά την 21-4-2003 εκκρεμούν προς έλεγχο και δεν έχει εκδοθεί η οικεία πράξη επιβολής φόρου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, πριν τη διενέργεια ελέγχου, καλεί με απόδειξη τον υπόχρεο σε φόρο να υποβάλλει ανέκκλητο αίτημα, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή του, για την υπαγωγή του ή μη στη ρύθμιση της ΠΟΛ 1055. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, που έχει εκκρεμή υπόθεση, να αποφασίζει με ρητή δήλωσή του, αν θέλει να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της ανωτέρω απόφασης ή στα ισχύοντα κατά το χρόνο φορολογίας του, δεδομένου ότι κατά το χρόνο φορολογίας δεν είχε εκδοθεί η προαναφερόμενη απόφαση (ΠΟΛ 1055/2003).

    Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών και δεν εκδηλωθεί η επιθυμία του φορολογούμενου, εφαρμόζεται υποχρεωτικά η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1055/2003, δεδομένου ότι δεν καταλείπεται πλέον στη Διοίκηση η δυνατότητα να μεταβάλει οίκοθεν την έναρξη ισχύος αυτής και να υπαγάγει τον έλεγχο παλαιών υποθέσεων σε τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο σε αυτή.


    O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
   
Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας