ΠΟΛ 1068 18.05.2010 Έκδοση στοιχείων πώλησης εφημερίδων, περιοδικών, τηλεκαρτών.

2010-05-20 13:38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                   Αθήνα, 18.05.2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                      ΠΟΛ 1068

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑTA Α΄ - B΄ - Γ΄
    Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
    Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες :
    Τηλέφωνο : 210 3610030,3610065
    210 3640870

    ΘEMA: «Έκδοση στοιχείων πώλησης εφημερίδων, περιοδικών, τηλεκαρτών»


    ΑΠΟΦΑΣΗ

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ΄ (υποπεριπτώσεις γστ΄ και γη’ ) και ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α΄).

    2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’), όπως ισχύουν.

    3. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1100772/1474/ΠΟΛ.1135/0015/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄/17.11.2005) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».

    4. Την αναγκαιότητα λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος όλων των επιτηδευματιών για τη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου.

    5. Την εφαρμογή του μέτρου της θέσπισης αφορολόγητου ορίου με αποδείξεις στη Φορολογία Εισοδήματος.

    6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    1. Από 1ης Ιουλίου 2010 οι επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1998) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) καθώς και του ν.1809/1988.

    2. Για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από τους συνδρομητές φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες και πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, εκδίδεται διπλότυπη αθεώρητη απόδειξη είσπραξης συνδρομών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΒΣ, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πελάτη και για πωλήσεις σε ιδιώτες μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή τους καθώς και ο τίτλος των εντύπων και το χρονικό διάστημα που αφορά η συνδρομή.

    3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


          Ακριβές Αντίγραφο                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ