ΠΟΛ 1067 04.03.2014 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19α του ν.4015/2011 περί "Ευθύνης εκκαθαριστών – Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων", όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4224/2013 .

2014-03-05 13:10

ΠΟΛ 1067 04.03.2014 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19α του ν.4015/2011 περί "Ευθύνης εκκαθαριστών – Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων", όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288Α’ /31.12.2013).