ΠΟΛ 1066 18.05.2010 Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του εκμεταλλευτή κινητής καντίνας

2010-05-20 13:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                  Αθήνα, 18.05.2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                      ΠΟΛ. 1066

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑTA Α΄ - B΄ - Γ΄
    Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
    Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες :
    Τηλέφωνο : 210 3638389
    210 3627090

    ΘEMA: «Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του εκμεταλλευτή κινητής καντίνας»
   

ΑΠΟΦΑΣΗ

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ΄ (υποπεριπτώσεις γστ’, γθ΄) και ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α΄)

    2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ του άρθρου 92 του ν.3842/23-4-2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» με τις οποίες ορίζεται η σταδιακή ένταξη με έκδοση Υπουργικής Απόφασης στη Β΄ κατηγορία βιβλίων των επιτηδευματιών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ιδίου πιο πάνω νόμου.

    3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’), όπως ισχύουν.

    4. Τις διατάξεις της με αριθμ.1100772/1474/ΠΟΛ1135/0015/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β’/17.11.2005) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».

    5. Την αναγκαιότητα λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος όλων των επιτηδευματιών για τη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου.

    6. Την εφαρμογή του μέτρου της θέσπισης αφορολόγητου ορίου με αποδείξεις στη Φορολογία Εισοδήματος.

    7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    1. Εντάσσεται ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας από 1/7/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.

    2. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος αυτός για την ένταξή του σε κατηγορία βιβλίων κρίνεται αυτοτελώς.

    3. Από τις 1/7/2010 και εφεξής ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρεί, υποχρεούται να εκδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/ 5.10.1988) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) καθώς και του ν.1809/1988.

    4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


           Ακριβές Αντίγραφο                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ