ΠΟΛ 1064 18.05.2010 Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

2010-05-20 11:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                         Αθήνα, 18 Μαΐου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ                                  Αριθμ. Πρωτ : Δ12 /964/2010

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                  ΠΟΛ.1064

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΜΑΠ                      ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ Π.Δ.

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3375317-18 ,360 ΦΑΞ: 210 3375001  2010  

    ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.


    ΑΠΟΦΑΣΗ

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ34Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

    2. Τις διατάξεις των άρθρων 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

    3. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 23 τουν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27-12-2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

    4. Τη διευκόλυνση αφενός των φορολογουμένων και αφετέρου την παροχή κινήτρου για την υποβολή των δηλώσεων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

    5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που αποκτούν εισόδημα, από συμμετοχή σε εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας, εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2009, οι πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, συγγραφείς κλπ., περιπτώσεις αα), στστ), ζζ), της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ , από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ως αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, εισόδημα αλλοδαπής κλπ., περιπτώσεις ββ), γγ), δδ), εε), της ίδιας περίπτ., παραγρ. και άρθρου, καθώς και οι εφημεριδοπώλες και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών ή βεβαιώσεις ασφαλίστρων, από Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, παρατείνεται μέχρι και 30 Ιουνίου 2010 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

    2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

    Ακριβές αντίγραφο
    Ο Προϊστάμενoς της Γραμματείας