ΠΟΛ 1063 18.05.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.

2010-05-20 11:48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &                              Αθήνα, 18 Μαΐου

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                         ΠΟΛ. 1063

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10                                                     Π ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Ταχ. Κώδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3375204   2010

    ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.


    Σε συνέχεια του αριθ. 492/000/ΓΔΦ/20-4-2010 εγγράφου του Γραφείου Γεν. Δ/ντή Φορολογίας, με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ψηφισθέντος από τη Βουλή νομοσχεδίου «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»(ν.3842/2010 - Φ.Ε.Κ. 58 Α’), σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες ειδικά για την εφαρμογή του άρθρου 82 του ως άνω νόμου:

    Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 προβλέπεται ότι οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 30/6/2010 παρατείνονται μέχρι 31/12/2010.

    Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 30/6/2010, όπως υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001, 2002 και 2003, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ( σχετ. διατ. παρ. 18, άρθ. 19 ν. 3091/2002 και παρ. 2, άρθ. 22 ν. 3212/2003), υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία (σχετ. διατ. παρ. 3, άρθ. 22 ν. 3212/2003)και υποθέσεις μη υποβολής δήλωσης(για τις οποίες προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής).

    Υπενθυμίζεται ότι ο κατά τις ισχύουσες διατάξεις εκάστοτε χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου αποτελεί πλέον βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, και το χρόνο μέχρι τον οποίο πρέπει να διαφυλάσσονται τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις του Κώδικα αυτού βιβλία και στοιχεία.

    Για διευκόλυνσή σας καταρτίστηκε και έχει αναρτηθεί στο site της Δ/νσης Ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου στη δ/νση http://10.16.5.21, καθώς και στο Internet στο site http://www.de9.gr, πίνακας με τις συνήθεις περιπτώσεις χρόνου παραγραφής.

    Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν καταλαμβάνει τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 - 17 του ν. 3091/2002).               Ακριβές Αντίγραφο                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Η προϊσταμένη της Γραμματείας                   ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ