ΠΟΛ 1058 14.05.2010 Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων, καθώς και απόδοσης του φόρου 8% όταν τα κεφάλαια παραμένουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή

2010-05-18 16:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αθήνα, 14 Μαΐου 2010
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                      Αριθ. Πρωτ.: 10732/B0012
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
    ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                        ΠΟΛ.1058
    Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
    ΤΜΗΜΑ Β’
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
    Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου
    Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312
    ΦΑΞ: 210 - 3375001

    ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων, καθώς και απόδοσης του φόρου 8% όταν τα κεφάλαια παραμένουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
  

Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 6 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’58).

    β) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

   


    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    1. Ορίζουμε όπως ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων έχει ως το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα A’ της παρούσας.

    2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η εισαγωγή κεφαλαίων.

    3. Με τη δήλωση αποδίδεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από όλα τα υποκαταστήματα του πιστωτικού ιδρύματος.

    4. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου 8% επί της αξίας των κεφαλαίων που παραμένουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή έχει ως το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα Β’ της παρούσας.

    5. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου αποδίδεται από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη του εξαμήνου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.

    6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας