ΠΟΛ 1057 11.05.2010 Τροποποίηση-Συμπλήρωση των διατάξεων της απόφασής μας 1109228/8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄) «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής-εξόφληση με εντολή μεταφοράς-ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμών ή επιστροφ

2010-05-13 16:16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αθήνα: 11 / 05 /2010
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                     ΠΟΛ: 1057
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    Δ/ΝΣΗ 16ΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
    ΤΜΗΜΑ: Δ΄
    ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
    Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
    Ταχ.Κώδικας: 106 72, Αθήνα

    ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των διατάξεων της απόφασής μας 1109228/8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄) «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής-εξόφληση με εντολή μεταφοράς-ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμών ή επιστροφής»»


    ΑΠΟΦΑΣΗ

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη

    1. -Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2362/27.11.1995 (ΦΕΚ. 247/Α/95) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

    2. - Τις διατάξεις του άρθρ.3 του Α.Ν.1819/51 «περί διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου».

    3. - Την Α.Υ.Ο. με αριθ.78069/52 «Εφαρμογή των διατάξεων Α.Ν. 1819/51 (ΦΕΚ 71/Β΄)

    4. - Την απόφασή μας 1109228/8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄) «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής-εξόφληση με εντολή μεταφοράς-ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμών ή επιστροφής».

    5. - Την ανάγκη διασφάλισης του δημοσίου χρήματος και των εργαζομένων καθώς και το γεγονός ότι η Τράπεζα Ελλάδος επισημαίνει τον υψηλό κίνδυνο για τις χρηματαποστολές των Α΄και Δ΄Δ.Ο.Υ. Αθηνών με το έγγραφό της με αριθμό πρωτοκόλλου εμπ. 50/07.05.2010.

    6. - Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    Οι πάσης φύσεως πληρωμές και επιστροφές άνω των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ στις Δ.Ο.Υ. Α΄ και Δ΄ Αθηνών διενεργούνται από 10-05-2010 με εντολές μεταφοράς σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ή με επιταγές.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης.


    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ