ΠΟΛ 1051 18.03.2011 Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

2011-03-21 14:14

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                     Αθήνα, 18.3.2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                     ΠΟΛ. 1051

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

2. 15η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
    Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
    Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες : Κ. Σταυροπούλου
    Τηλέφωνο : 210- 3645848
    Fax : 210- 3645413
    e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

    Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

  

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ειδικότερα:

    α) τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 41

    β) τις διατάξεις του άρθρου 42

    γ) τις διατάξεις του άρθρου 57

    δ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

    2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107 Β΄/25.2.88).

    3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1078988/7278/1002/Β0014/ΠΟΛ.1098/9.8.2007 (ΦΕΚ 1630 Β΄/  17.8.07).

    4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1γ΄ του άρθρου 11 και της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), όπως ισχύουν.

    5. Τη με αριθ. πρωτ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725Β΄/3.11.2010).


    6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΑΥΟ Π. 953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107 Β΄/25.2.88), για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), προκειμένου για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2011, ακολουθούνται οι κατωτέρω διαδικασίες:   

    1. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις επιστροφής υποβάλλονται μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, υποβάλλονται συγχρόνως και τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

    2. Ως νόμιμα φορολογικά στοιχεία γίνονται δεκτά και τα τιμολόγια αγοράς, στην περίπτωση που, από 1.6.2010, λόγω μη έγκαιρης προσαρμογής στο νέο τρόπο τιμολόγησης, οι αγοραστές αγροτικών προϊόντων δεν έχουν εκδώσει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92) συνενωμένο στοιχείο «Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο».

    3. Πριν τη διενέργεια της επιστροφής πραγματοποιείται σύντομος προληπτικός έλεγχος των καταχωρηθέντων στην αίτηση επιστροφής φορολογικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που διαθέτουν οι Δ.Ο.Υ. περί εκδοτών - ληπτών εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί ότι στην αίτηση επιστροφής περιλαμβάνονται εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες, με βάση και τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία του αγρότη Δ.Ο.Υ., ότι τα αιτούμενα προς επιστροφή ποσά δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές, εκδίδεται άμεσα εντολή για διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Η επιστροφή ενεργείται άμεσα εντός μηνός για τα φορολογικά στοιχεία που δεν κρίνονται εικονικά ή πλαστά.

    4. Ο φορολογικός έλεγχος, κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής, αφορά τη συνολική αίτηση επιστροφής, λαμβάνει υπόψη κάθε στοιχείο που διαθέτει η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μεταξύ των οποίων η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής που υποβάλλεται σύμφωνα με το ν. 3877/10 και ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής. Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος του αγρότη Δ.Ο.Υ. Η απόφαση για την επιστροφή εκδίδεται εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

    5. Αιτήσεις επιστροφής δεν γίνονται δεκτές εάν το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

    6. Για τη συμπλήρωση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ (έντυπο 010Α-ΦΠΑ, έκδοση 2007, Φ6 TAXIS) ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1045/22.4.2010.

    7. Οι αγρότες υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. που έχουν υποβάλει την αίτηση επιστροφής, είτε απευθείας, είτε μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω αυτών, αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που έχει υποβληθεί για το έτος 2011, σύμφωνα με το ν. 3877/10, μέχρι 30.6.2011. Στην περίπτωση που μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ή στην περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής/τροποποιητικής δήλωσης, το αντίγραφο των δηλώσεων αυτών προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών από την υποβολή τους.

    8. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. διενεργούν φορολογικό έλεγχο, κατά προτεραιότητα για τις αιτήσεις με υψηλά ποσά επιστροφής και ανώτερα των 10.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων και τις δηλώσεις Καλλιέργειας/Εκτροφής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, και για μικρότερα ποσά έλεγχος θα διενεργείται, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις για μη νόμιμη επιστροφή ΦΠΑ.

    9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΥΟ Π. 953/432/64/ΠΟΛ 41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).

    10. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                 Ακριβές Αντίγραφο                            Ο Υφυπουργός Οικονομικών
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                         Δημήτριος Κουσελάς