ΠΟΛ 1051 03.05.2010 Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 Απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

2010-05-04 20:05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                Αθήνα, 3 Μαΐου 2010
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                      Σχετ.: 1050861/ΕΙ-11/0016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ                             ΠΟΛ : 1051
ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α’                                                                           ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελένη Τζιλίνη
Τηλέφωνο : 210 3635480
FΑΧ : 210 3635007

ΘEMA: «Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 Απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανοίγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.
2. Την 1109793/6134-11/0016/24.11.09 (ΠΟΛ 1223) (ΦΕΚ 2134Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει:
3. Το γεγονός ότι για τη σύναψη συμβάσεων δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο και τη χορήγηση αυτών σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό ενημερότητος για τα χρέη προς το Δημόσιο, ενώ απαιτείται να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις που τα δάνεια αυτά χορηγούνται για την εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασής μας 1109793/6134/24.11.99 (ΦΕΚ 2134Β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται επίσης τα δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση της ΤΕΜΠMΕ Α.Ε. και με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη και εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα ειδικού σκοπού της ΤΕΜΠMΕ Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
            Η Προϊσταμένη της Γραμματείας               

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ