ΠΟΛ 1042 16.04.2010 Εκτίμηση χρηματικής αξίας κινητών μνημείων.

2010-04-20 16:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    Αθήνα, 16/04/2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                    ΠΟΛ. 1042
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α                                                                                ΠΡΟΣ:                                                                                          
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8                                                    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                 

 

Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα           
Πληροφορίες: Φωτεινή Βασιλαντωνάκη           
Τηλέφωνο: 210 3375829           
FAX: 210 3375834           
e-mail: d13.a@yo.syzefxis.gov.gr

 

 

Θέμα: Εκτίμηση χρηματικής αξίας κινητών μνημείων.

 

 

            Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την εκτίμηση της χρηματικής αξίας κινητών μνημείων, που αποτελούν αντικείμενο φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

            Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 73 του ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153 τ. Α΄/28-6-2002) «Η χρηματική αξία κινητών μνημείων καθορίζεται από τριμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων, που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Εάν ο ιδιώτης δεν αποδεχθεί την τιμή που καθορίζεται από την παραπάνω επιτροπή, συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από έναν ειδικό επιστήμονα εκπρόσωπο  του ιδιώτη, έναν προϊστάμενο  υπηρεσιακής μονάδας του Υπουργείου Πολιτισμού ή έναν διευθυντή μουσείου οριζόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού και έναν ειδικό επιστήμονα που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου».

            Εξάλλου κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2του ίδιου αυτού ν. 3028/2002, «ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων:

αα) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία μνημεία συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη.

ββ) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 6 και 20.

γγ) Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους.

δδ) Ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα.»

            Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση της χρηματικής αξίας κινητών μνημείων (κατά το ν. 3028/2002) προκειμένου να υπολογισθεί ο αναλογών φόρος (κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλόγων (Πολυγνώτου 13, Αθήνα 10555, τηλ. 210 3219860 και 3210143), η οποία θα διαβιβάσει το αίτημα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για σύσταση της προβλεπόμενης από το νόμο εκτιμητικής Επιτροπής.

 

                                                                                          O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                    

         Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας