ΠΟΛ 1041 28.02.2011 α) Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28/2/2011, β) Παράταση προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων

2011-03-02 10:54

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αθήνα, 28.02.2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                           ΠΟΛ. 1041

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α΄
    Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
    Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα
    Γ. Αναγνωστόπουλος
    Τηλέφωνο : 210- 3645832
    Fax : 210- 3645413
    E-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

    Θέμα: α) Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28/2/2011,
    β) Παράταση προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28/2/2011.


    ΑΠΟΦΑΣΗ
    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   

Έχοντας υπόψη:

    1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (κύρωση με το ν.2859/2000- ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

    α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 , των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 5, της παραγράφου 5α΄, της παραγράφου 5β΄, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6, των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36 ,

    β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38 ,

    γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

    δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 .

    2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

    3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

    4. Τις διατάξεις της 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ. 1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

    5. Τις διατάξεις της 1091535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ. 1127/25.9.2009 (ΦΕΚ 2180 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

    6. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2003/1798/ΕΚ/7.10.2003/EE L 264/15.10.2003 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύουν.

    7. Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1725 Β΄/3.11.2010) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.

    8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet.

    9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Αποφασίζουμε


    1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και την 2 Μαρτίου 2011.

    Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

    2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών που καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και την 02 Μαρτίου 2011.

    Η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

    Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 3η Μαρτίου 2011 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1127/25.9.2009.

    3. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ