ΠΟΛ 1036 31.03.2010 Ένταξη την 1/5/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πρατηριούχου υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

2010-04-12 14:55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                      Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                            ΠΟΛ. 1036
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20                                                  ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3638389
2103627090

ΘEMA: «Ένταξη την 1/5/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πρατηριούχου υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ (υποπερίπτωση γθ΄) του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄)
2. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1023/12-3-2010 (ΦΕΚ 319Β’/24-3-2010) με την οποία εντάσσονται από 1/4/2010 στη Β’ κατηγορία τήρησης βιβλίων ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και ο επιτηδευματίας του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) πωλητής πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.
3. Την αναγκαιότητα διευκόλυνσης της οργάνωσης ορισμένων από τις εν λόγω επιχειρήσεις για την τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1023/12-3-2010 (ΦΕΚ 319Β’/24-3-2010) την 1/5/2010.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

       Ακριβές Αντίγραφο                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ