ΠΟΛ 1033 30.03.2010 Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. του 1ου τριμήνου 2010 και του Μαρτίου 2010 και των εκκαθαριστικών δηλώσεων μετά την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α.

2010-04-01 16:37

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                             Αθήνα, 30 - 3 - 2010 
    Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                             ΠΟΛ. 1033
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    14η Δ/ΝΣΗ ΦΠA ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
    Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
    1.Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β΄                                       ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
    2.Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ.& ΕΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Α΄
    Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
    Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα, Πην. Ζωγράφου
    Τηλέφωνο : 210- 3645378
    Fax : 210- 3645413
    e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. του 1ου τριμήνου 2010 και του Μαρτίου 2010 και των εκκαθαριστικών δηλώσεων μετά την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α.

    Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1018/6.3.2010 και σχετικά με το παραπάνω θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την συμπλήρωση των δηλώσεων Φ.Π.Α. μετά την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15.3.2010.

    1.Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

    1. Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους του 1ου τριμήνου 2010 και του 3ου μήνα 2010 περιλαμβάνουν χρονικό διάστημα με τους παλιούς και τους νέους συντελεστές, θα υποβληθούν με τα ισχύοντα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων, Φ2 - ΕΚΔΟΣΗ 2005 050 - Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και Φ3 - ΕΚΔΟΣΗ 2005 051 - Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους με βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

    Οι εκροές, ο φόρος των εκροών, οι εισροές και ο φόρος των εισροών θα αναγραφούν στους αντίστοιχους κωδικούς χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προ- εκτυπωμένοι συντελεστές. Συγκεκριμένα, θα αναγραφούν ανά κωδικό εκροών/εισροών τα αθροίσματα των ποσών που πραγματοποιήθηκαν τόσο με τους παλιούς, όσο και με τους αυξημένους συντελεστές.

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

    Επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. έχει πραγματοποιήσει:

    1/3 - 14/3/2010 εκροές 1.000,00 € με αναλογούντα Φ.Π.Α. 190,00 € (παλιός συντ.19%)

    15/3 - 31/3/2010 " 500,00 € " " 105,00 € (νέος συντ.21%)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Σύνολα: " 1.500,00 € " 295,00 €

    1/3 - 14/3/2010 εισροές 800,00 € με αναλογούντα Φ.Π.Α. 152,00 € (συντ. 19%)

    15/3 - 31/3/2010 " 400,00 € " " 84,00 € (συντ. 21%)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Σύνολα: " 1.200,00 € " 236,00 €

    Στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου του 3ου μήνα 2010 τα ανωτέρω ποσά θα αναγραφούν ως εξής:

    Ά Κωδ. 303 = 1.500,00 Κωδ. 333 = 295,00

    Ά Κωδ. 353 = 1.200,00 Κωδ. 373 = 236,00

    Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για την συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης της φορολογικής περιόδου του 1ου τριμήνου 2010 από τους τηρούντες βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

    Με τον ίδιο τρόπο θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται τα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων, είτε υποβάλλονται εντύπως στη Δ.Ο.Υ., είτε υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet).

    2. Για τις επόμενες φορολογικές περιόδους (που θα ισχύουν οι αυξημένοι συντελεστές Φ.Π.Α.) και μέχρι την έκδοση νέων εντύπων θα χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα έντυπα περιοδικών δηλώσεων, αφού προηγουμένως διορθωθούν χειρόγραφα οι παλιοί συντελεστές (9-4,5-19-6-3-13) και στη θέση τους αναγραφούν οι νέοι (10-5-21-7-4-15).

    2. Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

    Για όσες περιπτώσεις παρουσιασθεί ανάγκη υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (π.χ. λόγω διακοπής εργασιών) και η διαχειριστική περίοδος, την οποία αφορά, περιλαμβάνει χρονικό διάστημα, που έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με τους παλιούς και με τους νέους συντελεστές και μέχρι να εκδοθεί νέο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης, θα υποβάλλονται δύο ξεχωριστά έντυπα εκκαθαριστικής δήλωσης (Φ1 ΕΚΔΟΣΗ 2007 009/07 - Φ.Π.Α.), ως εξής:

    Στο πρώτο έντυπο, θα περιλαμβάνονται οι πράξεις με τους νέους συντελεστές (πράξεις από 15/3/2010), ενώ στο δεύτερο θα περιλαμβάνονται οι πράξεις που έγιναν με τους παλιούς συντελεστές (πράξεις μέχρι και 14/3/2010).

    Στο πρώτο έντυπο θα αναγραφούν οι πράξεις με τους νέους συντελεστές, αφού προηγουμένως θα έχει γίνει χειρόγραφη διόρθωση των συντελεστών, αναγράφοντας με ευκρίνεια στη θέση των παλιών τους νέους.

    Στο δεύτερο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης θα αναγραφούν οι πράξεις με τους παλιούς συντελεστές και θα συμπληρωθούν μόνο οι κωδικοί που αντιστοιχούν σε συντελεστές Φ.Π.Α., δηλαδή,

    οι κωδ. : 601 - 607, 631 - 637,

    651 - 664, 671 - 684.

    Οι υπόλοιποι κωδικοί αυτού του εντύπου, δεν θα συμπληρωθούν, αλλά τα ποσά που αντιστοιχούν θα αναγραφούν συνολικά στο πρώτο έντυπο.

    Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να συμπληρωθούν οι κωδικοί του "Πίνακα Εκκαθάρισης του Φόρου για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή" (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄), θα πρέπει προηγούμενα να έχουν αθροιστεί τα ποσά που αναγράφονται στους κωδικούς:

    607, 664 ( σύνολο φορολογητέων εκροών και εισροών ) και

    637, 684 ( σύνολο φόρου εκροών και εισροών ),

    και των δύο εντύπων της εκκαθαριστικής δήλωσης.

    Περαιτέρω, με την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει:

    " Τα δύο έντυπα να αριθμούνται ως ένα (1) και δύο (2). Το έντυπο με τους νέους συντελεστές θα έχει τον αριθμό ένα (1), ενώ το έντυπο με τους παλιούς συντελεστές θα έχει τον αριθμό δύο (2).

    " Ο αριθμός μηχανογραφικής καταχώρησης που δίνεται από το σύστημα TAXIS, να αναγράφεται και στα δύο έντυπα.

    " Ολόκληρο το χρονικό διάστημα της διαχειριστικής περιόδου, να αναγράφεται στο έντυπο ένα (1), κωδικός 002.

    " Στο έντυπο δύο (2) από τον Πίνακα Α΄ να συμπληρωθεί μόνο ο Α.Φ.Μ. (κωδικός 031).

    " Τα δύο έντυπα να συρράπτονται μεταξύ τους.

    " Να φυλάσσονται σε ξεχωριστό φάκελο, προκειμένου να κωδικογραφηθούν πριν την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

 


            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ