ΠΟΛ 1031 15.02.2011 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υποχρέων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010.

2011-02-15 14:25

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                           Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                            
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                   ΠΟΛ. 1031
    Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
    ΤΜΗΜΑ A’                                                                     ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
    Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες: Σαφαρής Θανάσης
    Τηλέφωνο :210-3375314
    FAX :210-3375001

    ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υποχρέων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010.


    Α Π Ο Φ Α Σ Η
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α΄)περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

    2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Δ6Α 142500ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.

    3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

    4. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994(ΦΕΚ 151 Α΄), με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ορίζεται η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών να παρακρατούν φόρο, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας των αγαθών.

    5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994(ΦΕΚ 151 Α΄), με τις οποίες ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, οφείλουν να αποδίδουν αυτόν εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

    6. Το με αρ. πρωτ. ΔΥ5γ/οικ. 3586/8//2011 αίτημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παράταση της προθεσμίας απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010 λόγω του μεγάλου αριθμού των ενταλμάτων που εκδόθηκαν για την εξόφληση των προμηθευτών τους

    7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και υστέρηση των εσόδων.


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010(νοσοκομεία του ΕΣΥ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ΠΓΝ Παπαγεωργίου, Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθηνών, του Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών και ΟΚΑΝΑ) κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές τους και κατ΄ εφαρμογή αυτού του άρθρου, που έληξε την 15η Ιανουαρίου 2011 παρατείνεται μέχρι την 25 Φεβρουαρίου 2011.

    2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


    Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ


    Ακριβές Αντίγραφο
    Η Προϊσταμένη Της Γραμματείας