ΠΟΛ 1029 19.03.2010 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού

2010-03-26 15:04

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  ΤΜΗΜΑ:  Α΄

Αθήνα,  19  Μαρτίου   2010

 

                    ΠΟΛ. 1029

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

:

:

:

:

Σίνα 2-4

106 72 ΑΘΗΝΑ

Α. Γιαννακούλη

210-3642922

210-3642251

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

         

                                                                                                             

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού »

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3833/2010 : «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» που κατατέθηκε στις 3. 3. 2010 και ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων στις 5.3. 2010 ( ΦΕΚ Α΄40 /15.3.2010 ) .

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL) – θέρμανσης κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης εφαρμογής της αύξησης του συντελεστή του ΕΦΚ και της πράξεως καταλογισμού αυτού.

4.Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) – θέρμανσης κατά την 3η Μαρτίου 2010 και της πράξεως καταλογισμού του φόρου αυτού όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και  αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

2. Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας του επιτηδευματία  έως 15 Απριλίου 2010. Μετά την είσπραξη του ποσού του ανωτέρω φόρου,  ένα αντίτυπο επιστρέφεται στο φορολογούμενο.

3. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εγκαταστάσεων του υπόχρεου ή τρίτου μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε μηχανογραφική από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση η οποία θα επισυνάπτεται.

4. Μέχρι να τυπωθούν τα επισυναπτόμενα έντυπα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες αυτών.

5.  Στο έντυπο της πράξεως καταλογισμού και στο πίσω μέρος αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

6. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ