ΠΟΛ 1025 19.03.2010 Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων, των τροποποιητικών δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ 1143/2008 Α.Υ.Ο.Ο. – Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) στη Γενική Γραμματεία Πλη

2010-03-26 14:40

                                                                                                 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                      Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                      ΠΟΛ: 1025
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
- Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
- Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                                    ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών.
10166 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375 360
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων, των τροποποιητικών δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ 1143/2008 Α.Υ.Ο.Ο. – Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων»

 

Για την άμεση διεκπεραίωση των τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) φυσικών προσώπων έτους 2008 και λοιπών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Α. Αποστολή τροποποιητικών δηλώσεων ΕΤΑΚ έτους 2008, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1143/31.10.2008
Στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΤΑΚ έτους 2008, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ μέχρι τις 30.4.2010 να αποστείλουν στη ΓΓΠΣ για εκκαθάριση τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ΑΥΟΟ 111385/940/0013/ΠΟΛ.1143/31.10.2008 και εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας.
Η αποστολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) πραγματοποιείται από τις ΔΟΥ σε εθελοντική βάση, με την προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που δεν θα αποσταλούν, θα καταχωρηθούν και οι τροποποιητικές δηλώσεις ΕΤΑΚ έτους 2008 που θα δημιουργηθούν, θα εκκαθαρισθούν από τις ΔΟΥ μέχρι τις 14.5.2010, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΟΠΣ – Περιουσιολόγιο, ενημερώνοντας εγγράφως τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου και τη ΓΓΠΣ για την μη αποστολή δηλώσεων σύμφωνα με τον δεύτερο πίνακα του συνημμένου Υποδείγματος 1.
Επισημαίνεται πως δεν αποστέλλονται:
α) Αιτήσεις επανεκκαθάρισης, οι οποίες έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1, 2 ή 3 της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1143/31.10.2008.
β) Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, όταν ο υπόχρεος έχει υποβάλει και κάποιο από τα ανωτέρω υποδείγματα. Οι δηλώσεις και τα υποδείγματα αυτής της κατηγορίας των φορολογούμενων καταχωρούνται με απόλυτη χρονολογική σειρά και εκκαθαρίζονται από τις ΔΟΥ.
γ) Περισσότερες από μία δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2008 του ίδιου υπόχρεου. Οι δηλώσεις αυτής της κατηγορίας των φορολογούμενων καταχωρούνται με απόλυτη χρονολογική σειρά και εκκαθαρίζονται από τις ΔΟΥ.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΤΑΚ έτους 2008 από τη ΓΓΠΣ, επιστρέφονται στις ΔΟΥ για επεξεργασία. Οι δηλώσεις ΕΤΑΚ έτους 2008 πρέπει να εκκαθαρίζονται από τις ΔΟΥ εντός 15νθημέρου από την επιστροφή τους.
Τονίζεται πως οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων πριν από την αποστολή τους στη ΓΓΠΣ θα πρέπει να ελέγχονται στα παρακάτω σημεία:

1η σελίδα του εντύπου
Να είναι συμπληρωμένα:
1. Ο αριθμός καταχώρισης της δήλωσης και ο κωδικός της αρμόδιας ΔΟΥ. Προσοχή να δοθεί στην ορθή μεταφορά των στοιχείων και στην αναγραφή τους με ευανάγνωστους χαρακτήρες.
2. Τα στοιχεία ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ του υπόχρεου. Το τετραγωνίδιο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Φ.Π.» διαγραμμίζεται μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος απεβίωσε πριν από την 1.1.2008.
3. Τα στοιχεία ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, το είδος της σχέσης με τον υπόχρεο, καθώς και η μεταβολή της σχέσης, κατά περίπτωση.
Τονίζεται πως στο κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να αναγράφεται ο δικός του ΑΦΜ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
1. Πρέπει να είναι συμπληρωμένη η στήλη 1 με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), όταν μεταβάλλεται ή διαγράφεται ένα ακίνητο. Επισημαίνεται πως η στήλη 2 (Α/Α) συμπληρώνεται μόνο όταν εισάγεται νέο ακίνητο.
2. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένα τα στοιχεία της διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4 και 5) και κατά περίπτωση οι στήλες 6, 7 και 8 του Πίνακα 1, ώστε να προσδιορίζεται η ακριβής θέση του περιουσιακού δικαιώματος.
3. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» με τον αντίστοιχο κωδικό. Υπενθυμίζεται πως οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή, είναι μόνο από 1 έως 13, κατά περίπτωση.
4. Η στήλη «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» συμπληρώνεται με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς, εφόσον απαιτείται η αναγραφή τους. Υπενθυμίζεται πως οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή, είναι από 1 έως 6 ή 99 και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο τιμές διαχωρισμένες με κόμμα.
5. Η στήλη «ΟΡΟΦΟΣ» συμπληρώνεται μόνο με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς και με έναν μόνο αριθμό.
6. Οι στήλες που αφορούν έτος (στήλες 14, 17 και 21) συμπληρώνονται πάντα με τετραψήφιο αριθμό.
7. Οι στήλες που αφορούν το είδος εμπράγματου δικαιώματος (στήλες 15 και 19) είναι πάντα συμπληρωμένες -κατά περίπτωση- και οι τιμές που μπορούν να λάβουν είναι 1, 2 ή 3.
8. Οι στήλες που αφορούν ποσοστό συνιδιοκτησίας (στήλες 16 και 20), είναι πάντα συμπληρωμένες με μέγιστη τιμή το 100 και μέχρι πέντε (5) δεκαδικά ψηφία.
9. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει προεκτυπωμένος στην πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του.
10. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» μόνο με τον κωδικό 1, 2 ή 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
1. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη μόνο η στήλη 2 με τον αύξοντα αριθμό με τον οποίο έχει καταχωρηθεί το αγροτεμάχιο για πρώτη φορά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
2. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένα τα στοιχεία της διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4 και 5) του Πίνακα 2.
3. Πρέπει πάντα να είναι συμπληρωμένη μία τουλάχιστον από τις στήλες 10 έως 16 του Πίνακα 2 με την επιφάνεια του αγροτεμαχίου. Επισημαίνεται πως η επιφάνεια αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρησης επιφανειών (π.χ. στρέμματα).
4. Πρέπει πάντα να είναι συμπληρωμένη η στήλη «Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΟΔΟ» με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς.
5. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη που αφορά το είδος εμπράγματου δικαιώματος (στήλη 18) με τον αριθμό 1, 2 ή 3, κατά περίπτωση.
6. Η στήλη που αφορά το έτος (στήλη 20), συμπληρώνεται πάντα με τετραψήφιο αριθμό.
7. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει προεκτυπωμένος στην πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του.
8. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» με τον κωδικό 1, 2 ή 3 και μόνο.

Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 2008, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1143/31.10.2008 μετά από την ανωτέρω ημερομηνία (30.4.2010), δεν θα αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ, αλλά θα εκκαθαρίζονται άμεσα από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

Δεματοποίηση και αποστολή των δηλώσεων Ε9 της κατηγορίας αυτής
Οι δηλώσεις της κατηγορίας αυτής αποστέλλονται κατά προτεραιότητα και ξεχωριστά από τις δηλώσεις των άλλων ομάδων της παρούσας, ως ακολούθως:
Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου θα γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των 100 και θα αναγράφεται η ένδειξη που αφορά το δέμα ως εξής:
Δηλώσεις Ε9 έτους 2008 φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1143/31.10.2008.
Στη συνέχεια, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε άλλα φορολογικά στοιχεία.
Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της ΓΓΠΣ, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής:
α) Για ταχυδρομική αποστολή: Τ.Θ. 1075 10110 ΑΘΗΝΑ.
β) Για αποστολή με άλλον τρόπο: Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1 – Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο και η ένδειξη «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΠΟΛ.1143/2008)», ώστε να μην συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ», που θα είναι μέσα στον σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.
Η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:
α) Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θα στέλνουν τις δηλώσεις στη ΓΓΠΣ, 32η Διεύθυνση, ΤΜΗΜΑ Β’, με τον επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.
β) Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες ΔΟΥ θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων της κατηγορίας αυτής θα αποστέλλεται κατάσταση, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 1, στη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου με παράλληλη κοινοποίηση στη ΓΓΠΣ.

Β. Αποστολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2005 έως 2009
1. Σε συνέχεια του εγγράφου μας 1080211/867/0013/23.7.2008, δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων ετών 2005 έως 2007, καθώς και έτους 2008, που έχουν υποβληθεί και δεν αφορούν τροποποίηση εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ έτους 2008 (σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1143/31.10.2008) και εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας, μπορούν να αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ μέχρι τις 26.3.2010.
Μετά από την ημερομηνία αυτή, οι δηλώσεις που αποστέλλονται επιστρέφονται στις ΔΟΥ.
Επίσης, δηλώσεις στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων ετών 2005 έως και 2008 που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν αποσταλεί στη ΓΓΠΣ, αποστέλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
2. Επίσης, δηλώσεις Ε9 φυσικών προσώπων ετών 2005 έως 2007 που τυχόν υποβάλλονται μετά από την ανωτέρω ημερομηνία, δεν αποστέλλονται, αλλά θα αρχειοθετούνται με τις λοιπές δηλώσεις Ε9 του φορολογούμενου το αντίστοιχο έτος.
3. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2009 συνεχίζουν να αποστέλλονται μέχρι την 31.3.2010.

Δεματοποίηση των δηλώσεων της κατηγορίας αυτής
Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των 100 και θα αναγράφεται το έτος και η ένδειξη της ομάδας (αρχικές – τροποποιητικές) που αφορά το δέμα.
Π.χ.: για το έτος 2006:
Αρχικές δηλώσεις έτους 2006 Φ.Π. και Ν.Π.
Τροποποιητικές δηλώσεις έτους 2006 Φ.Π. και Ν.Π. για το έτος 2007
Αρχικές δηλώσεις έτους 2007 Φ.Π. και Ν.Π.
Τροποποιητικές δηλώσεις έτους 2007 Φ.Π. και Ν.Π.

Στη συνέχεια, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε άλλα φορολογικά στοιχεία.
Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της ΓΓΠΣ, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής:
α) Για ταχυδρομική αποστολή: Τ.Θ. 1075 10110 ΑΘΗΝΑ.
β) Για αποστολή με άλλον τρόπο: Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1 – Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο και η ένδειξη «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΩΝ 2005-2009», ώστε να μην συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» που θα είναι μέσα στον σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού. Η αποστολή τους θα γίνει ως ακολούθως:
α) Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θα στέλνουν τις δηλώσεις στη ΓΓΠΣ, 32η Διεύθυνση, ΤΜΗΜΑ Β’, με τον επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.
β) Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες ΔΟΥ θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν.
Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη ΓΓΠΣ, για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη ΓΓΠΣ κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μία κατάσταση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2, κοινοποιώντας το παράλληλα μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, που θα περιέχει αναλυτικά τις επιμέρους αποστολές.
Οι επιθεωρητές των ΔΟΥ παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν τη συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε φορολογικές Αρχές που εποπτεύουν.

 

         Ακριβές Αντίγραφο                              Ο Υπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                 Γεώργιος Παπακωνσταντίνου