ΠΟΛ 1023 07.02.2011 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις τωνvάρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

2011-02-07 15:10

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                            Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                           ΠΟΛ. 1023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜA B΄
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10                                          ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. :210 3375203, 3375204, 3375063
FAX :210 3375416

Θέμα: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις τωνvάρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9, της παραγράφου 6 του άρθρου 11 και του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄).
2. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1137/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631Β’), ΠΟΛ. 1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631Β’), ΠΟΛ. 1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1795Β’), καθώς και τις αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1162/18.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1824Β’), ΠΟΛ. 1169/24.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1851Β’), ΠΟΛ. 1175/29.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1872Β΄), ΠΟΛ. 1180/13.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 1934Β’), ΠΟΛ. 1185/17.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 1960Β’) και ΠΟΛ. 1199/28.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 2031Β’).
3. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
4. Την ανάγκη αντιμετώπισης των περιπτώσεων επιτηδευματιών υπαγόμενων στις ρυθμίσεις περί περαίωσης ανέλεγκτων και ελεγμένων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις αυτές εντός των σχετικών προθεσμιών.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Οι κάθε είδους προθεσμίες που αφορούν την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010, την υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους επιτηδευματίες και την αποδοχή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των εκδοθέντων ή εκδιδόμενων εν λόγω Σημειωμάτων, καθώς και την υποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ως άνω νόμου και την επίλυση των διαφορών κατά τις εν λόγω διατάξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 της απόφασης
ΠΟΛ. 1138/11.10.2010, λήγουν την 11.2.2011 .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας