ΠΟΛ 1022 03.02.2011 Ημερομηνίες και διαδικασία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (E9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011.

2011-02-11 15:07

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                      ΠΟΛ: 1022
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10166 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375878, 890, 892
E-mail: d 1 3. e tak @ y o . s yzefxis . g ov . g r
d 1 3. e 9 @ y o . s yzefxis . g ov . g r

ΘΕΜΑ: Ημερομηνίες και διαδικασία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312
Α΄/27-12-2005).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία καθώς και να καθορίζει τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
3. Την αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/3-11-2010).
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

1. Το έτος 2011 η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων υποβάλλεται αυτοτελώς τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.
2. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011 δύνανται να αποστέλλονται και ταχυδρομικά.
3. Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011 υποβάλλονται ή αποστέλλονται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μετά την παραλαβή τους, καταχωρούνται αυτοτελώς στο ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

Άρθρο 2

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 2 παράγραφος 4 και 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

           Ακριβές Αντίγραφο                  Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                 Δημήτρης Κουσελάς