ΠΟΛ. 1020 03.02.2011 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή.

2011-02-16 14:50

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                            Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
    ΤΜΗΜΑ Β’                                                                     ΠΟΛ: 1020
    Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10                                          ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
    Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης
    Τηλέφωνο :210 3375311 - 312
    ΦΑΞ :210 3375001

    ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή».


    Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    α. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151).

    β. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994.

    γ. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994.

    δ. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ2010/26-10-2010 (ΦΕΚ Β 1725/3-11-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.

    ε. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


    ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

    ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

    1. Ορίζουμε όπως, για το οικονομικό έτος 2011 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01012), το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

    2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

    α. Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών - γαιών, Ε2.

    β. Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κτλ. και του φόρου που παρακρατήθηκε, κατά περίπτωση.

    γ. Βεβαίωση της αλλοδαπής τράπεζας για το ποσό των τόκων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή και δεν έχουν εισαχθεί.

    δ. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών», εφόσον συντρέχει περίπτωση.

    ε. Αναλυτική κατάσταση με τα ενοίκια που κατέβαλαν στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή και τη διεύθυνση κατοικίας αυτού.

    στ. Αναλυτική κατάσταση των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και συγκεντρωτική κατάσταση των πάγιων και λειτουργικών δαπανών που εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 13 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε, για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση χωρίς τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών.

    ζ. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δε συνυποβάλλονται τα ως άνω δικαιολογητικά. Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να τα διατηρεί για σκοπούς επαλήθευσης και ελέγχου.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                   Ακριβές αντίγραφο                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ