ΠΟΛ 1017 03.03.2010 Μετάθεση χρόνου υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

2010-03-03 17:11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                          Αθήνα, 3.3.2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                               ΠΟΛ.1017

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β΄

«Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

    Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
    Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες : Κων. Σταυροπούλου
    Τηλέφωνο : 210- 3645832
    Fax : 210- 3645413
    e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

    Θέμα: Μετάθεση χρόνου υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

    ΑΠΟΦΑΣΗ
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει:

    α) του άρθρου 41

    β) του άρθρου 42

    γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αυτού.

    2. Την παράγραφο 4 της απόφασης Π. 953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 (ΦΕΚ 107/ Β/ 25.2.88).

    3. Την επικείμενη αύξηση των κατ’ αποκοπή συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και την ανάγκη παροχής οδηγιών σχετικά με την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων που χρησιμοποιούνται για την επιστροφή αυτή.

    4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του Κρατικού Προϋπολογισμού.
   

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    1. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 3 της απόφασης Π.953/ 432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2009, ειδικά για το έτος 2010, υποβάλλονται από 1ης Απριλίου 2010 έως 29 Οκτωβρίου 2010.

    2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο Υπουργός Οικονομικών
    Γ. Παπακωνσταντίνου