ΠΟΛ 1015 26.01.2011 Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το Ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί «εν τοις πράγμασι» ( de facto ) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία

2011-01-28 14:00

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                           ΠΟΛ. 1015

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ B΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Α.Μαλιάγκα

Τηλέφωνο: 210 3375311-312

ΦΑΞ: 210 3375001

 

    ΘΕΜΑ: Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τις εταιρείας.

    Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Σ.Κ με την αριθμ.398/2010 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, αποφάνθηκε, ότι η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες από το ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας, αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία. Τα ιδρυτικά δε μέλη της, κατά το δημοσιευμένο στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου καταστατικό της, ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που αναλήφθησαν στο όνομα της εταιρείας.

    Για πληρέστερη ενημέρωση σας, κοινοποιούμε και ολόκληρο το κείμενο της ανωτέρω γνωμοδότησης.


                      Ακριβές Αντίγραφο                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                   ΔΗΜ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


    ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:H αριθμ.398/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.