ΠΟΛ 1015 26.02.2010 Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009

2010-02-26 15:33

      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                                        Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.                                                                           ΠΟΛ: 1015
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                                            ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών.
10166 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375 360
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄) , με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ.227 Α΄).
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 των νομικών προσώπων που εμπίπτουν στην παράγραφο 6 του άρθρου 3του ν. 3808/2009 μέχρι 26 Μαρτίου 2010.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   

         Ακριβές Αντίγραφο                                            Ο Υπουργός Οικονομικών

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                Γιώργος Παπακωνσταντίνου