ΠΟΛ.1013 09.02.2010 Παροχή διευκρινίσεων για την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009

2010-02-11 15:09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  Αθήνα, 9/2/2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                     ΠΟΛ.1013

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α΄

    Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
    Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα, Πην. Ζωγράφου
    Τηλέφωνο : 210- 3645378
    Fax : 210- 3645413
    e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009.

    Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1141/13-11-2009 (Φ.Ε.Κ. 2391Β΄) καθορίζεται ο χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος έληξε την 31-12-2009. Επίσης, ορίστηκε υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της προαναφερόμενης εκκαθαριστικής δήλωσης για τους υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. την 31-12-2009 και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της ίδιας Απόφασης.

    2. Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης (009/07) που ορίσθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ. 1157/2007 θα χρησιμοποιηθεί και για την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2009 και για τα επόμενα έτη μέχρι τη θέσπιση νέου εντύπου.

    3. Ως εκ τούτου παρέλκει η έκδοση νέων οδηγιών για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων, καθώς και για την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα εφαρμόζονται οι οδηγίες, που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1020/28-1-2008 με τις εξής τροποποιήσεις:

    α) Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2009 μετά την κωδικογράφησή τους θα ταξινομηθούν σε μία ομάδα.

    β) Ημερομηνίες αποστολής στη Γ.Γ.Π.Σ.:

    - Αριθμός δηλώσεων που αντιστοιχεί στο 50% των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρέπει να έχει αποσταλεί μέχρι την 23η Απριλίου 2010.

    - Η αποστολή των δηλώσεων που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% των παραπάνω κατηγοριών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 14η Μαΐου 2010.

    - Η αποστολή των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 4η Ιουνίου 2010.

    4. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2009 παρέχονται με το φυλλάδιο Νο 33.

   

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ