ΠΟΛ 1011 20.01.2011 Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2011-01-28 13:09

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                             Αθήνα, 20/1/2011
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                             ΠΟΛ: 1011
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                           ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄−Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Καρύδη, Δ. Σταθάς
Τηλέφωνο : 210 3638389
210 3647202-5

ΘEMA: «Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Με αφορμή γραπτά και προφορικά αιτήματα ενδιαφερομένων αναφορικά με υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ1281/26.8.1993 (ΦΕΚ 700Β’/9.9.1993) καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας καθώς και υποχρεώσεις και δικαιώματα αυτών.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 5 του ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74Α΄) οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα δύνανται να ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για πράξεις που πραγματοποιεί ο εντολέας του.
3. Ενόψει των προαναφερόμενων ο κοινοτικός εντολέας, υποκείμενος στο φόρο, για τις πραγματοποιούμενες πράξεις στη χώρα μας εκδίδει τιμολόγιο από το κράτος μέλος εγκατάστασής του απευθείας προς τους πελάτες του αναγράφοντας τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. τον οποίο έχει λάβει στη χώρα μας, τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησής του και τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. που του έχει χορηγηθεί στην κοινοτική χώρα εγκατάστασής του, τον
Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του πελάτη του, την αξία, το ποσό του φόρου και τον συντελεστή του Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συναλλαγή που πραγματοποίησε στη χώρα μας.
Ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εν λόγω κοινοτικού εντολέα υποβάλλει τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο με βάση τα αντίγραφα των τιμολογίων αυτών που του αποστέλλονται.
4. Τέλος, σημειώνεται ότι, οι φορολογικοί αντιπρόσωποι υποκείμενων εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου φορολογικού αντιπροσώπου και μπορούν να ακυρώσουν τα θεωρημένα στοιχεία που κατέχουν.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ