ΠΟΛ 1009 21.01.2011 Διευκρινίσεις σε σχέση με το συντελεστή ΦΠΑ σε πιστωτικά τιμολόγια λόγω κύκλου εργασιών.

2011-01-24 14:57

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αθήνα, 21.01.2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                           ΠΟΛ.: 1009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α΄
    Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
    Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες :
    Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
    Fax : 210 - 3645413
    E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

    Θέμα:« Διευκρινίσεις σε σχέση με το συντελεστή ΦΠΑ σε πιστωτικά τιμολόγια  λόγω κύκλου εργασιών»

    Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1003/03.01.2011, η οποία εκδόθηκε για να παρασχεθούν οδηγίες λόγω της από 01.01.2011 αύξησης των συντελεστών Φ.Π.Α. (ν.3899/2010), διευκρινίζεται ότι στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές.

    Ειδικά όμως για τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται λόγω εκπτώσεων επί κύκλου εργασιών (εκπτώσεις τζίρου - ΠΟΛ 1212/22.07.1996) επισημαίνεται ότι, για την περίπτωση που αυτές αφορούν σε πωλήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά από οποιαδήποτε μεταβολή συντελεστών (αύξηση ή μείωση), μπορούν να εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια με περισσότερους του ενός συντελεστές Φ.Π.Α. Οι συντελεστές αυτοί θα εφαρμόζονται επί των εκπτώσεων που παρέχονται σε πελάτες για πραγματοποιηθείσες αγορές, φορολογηθείσες με τους συντελεστές αυτούς (π.χ. 01.01.2010 - 14.03.2010 συντελεστής 19%, 15.03.2010 - 30.06.2010 συντελεστής 21% και 01.07.2010 - 31.12.2010 συντελεστής 23%). Εναλλακτικά, μπορούν να εκδίδονται και περισσότερα του ενός πιστωτικά τιμολόγια για κάθε αντισυμβαλλόμενο, δηλαδή ένα για κάθε συντελεστή Φ.Π.Α., έτσι ώστε σε κάθε ένα από αυτά να εφαρμόζονται οι συντελεστές με τους οποίους πράγματι φορολογήθηκαν οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση υπολογισμού των εν λόγω εκπτώσεων.

    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα πιστωτικά τιμολόγια λόγω κύκλου εργασιών, δεδομένου ότι απευθύνονται σε υποκείμενους στο φόρο κατά κανόνα με δικαίωμα έκπτωσης, μπορούν να εκδίδονται είτε με τη χρήση των συντελεστών που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσής τους, είτε με τη χρήση των συντελεστών με τους οποίους φορολογήθηκαν οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις, χωρίς να ασκείται επίδραση στο αποτέλεσμα για το Δημόσιο.


                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                            ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ