ΠΟΛ.1009 / 26.01.2010 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2010.

2010-01-26 14:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                        Αθήνα, 26 Ιανουάριου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ: Δ12A /147/ΕΞ 2009

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄                                       ΠΟΛ. 1009

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                          ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Πληροφορίες: Ε. ΠΟΛΚΑ Τηλέφωνο: 210 3375317-8 ΦΑΞ: 210 3375001   

    ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2010.


    Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ1053/.1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά το έτος 2010 ,σας γνωρίζουμε τα εξής :

    1. Η Ετήσια εμπορική η επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13530) για τις επιχειρήσεις εμπορίας η παραγωγής αγαθών.

    Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

    Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219 /ΠΟΛ1200/28.6.2000 διαταγή μας .

    2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι 0,91% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,8663 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,9.

    3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής


    Ακριβές Αντίγραφο
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
    Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ