ΠΟΛ 1005 04.01.2011 Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών

2011-02-03 12:49

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                    Αθήνα, 4/1/2011
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                     ΠΟΛ. 1005
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                  ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ                                                Ως προς το σημείο 2 των
Πληροφορίες : Δημ. Σταθάς                                                εξουσιοδοτικών διατάξεων
Τηλέφωνο : 210-3610030
210-3375206
FΑΧ : 210-3615052

ΘEMA: «Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων ια τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών»»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) και της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
3. Την αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
4. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ΠΟΛ. 1094/22.7.2003 (ΦΕΚ 1093 Β΄/ 5.8.2003) «Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση των Α.Υ.Ο.Ο. 1084982/616/0015/ΠΟΛ. 1241/22.10.2002 (ΦΕΚ 1386 Β΄) και 1099834/859/0015/ΠΟΛ. 1272/12.12.2002 (ΦΕΚ 1585 Β΄)» και Α.Υ.Ο.Ο. 1089736/963/0015/ΠΟΛ. 1110/8.10.2003 (ΦΕΚ 1531 Β΄) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ΠΟΛ. 1094/ 22.7.2003 (ΦΕΚ 1093/Β΄)».
5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών».
6. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 5007927/1853/Α0034/10.3.2009 (ΦΕΚ 606 Β΄) «Καθορισμός μέγιστου ποσοστού απόκλισης όγκου στα αποθέματα φορολογημένου πετρελαίου (DIESEL) θέρμανσης που οφείλεται στις μεταβολές θερμοκρασίας και διατίθενται από τους επιτηδευματίες του Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στους τελικούς καταναλωτές» και του Π.Δ. 434/2.10.1993 (ΦΕΚ 183 Α΄) με τις οποίες καθορίζονται ποσοστά απομείωσης (φύρας) των πετρελαιοειδών προϊόντων, μικρότερα του 1%.
7. Την ανάγκη αξιολόγησης από το φορολογικό έλεγχο, όπως και στις λοιπές περιπτώσεις, των αποδεκτών αποκλίσεων (φύρας) των αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα.
8. Ότι, με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Η Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών» ανακαλείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

              Ακριβές αντίγραφο                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ