ΠΟΛ 1004 03.01.2011 Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια.

2011-01-04 16:29

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                         Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2011
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                  ΠΟΛ: 1004
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                                                        ΠΡΟΣ: Π.Δ.
Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα                                                         
Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης
Τηλέφωνο 210-3375311,312
FAX: 210 3375001

 

ΘΕΜΑ: Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3842/2010, τα κέρδη που αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπόκεινται σε παρακράτηση, με συντελεστή 20%, αν οι μετοχές πωληθούν εντός τριών μηνών από την απόκτηση τους, 10% αν οι μετοχές πωληθούν μετά το διάστημα αυτό αλλά πριν την παρέλευση δώδεκα μηνών, ενώ αν πωληθούν μετά από δώδεκα μήνες, τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται του φόρου. Οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα πιστωτικά ιδρύματα ενεργούν την παρακράτηση με βάση στοιχεία από το Σύστημα Αυλών Τίτλων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης του φόρου, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια (παρ. 3 και 4).

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό (παρ. 6).

2.  Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5%ο) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σ' αυτό.

3.  Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999, ορίζεται, ότι οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 εφαρμόζονται ανάλογα και στις πωλήσεις από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ημεδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς.

4.  Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3842/2010 ορίζεται, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

5.  Ενόψει των ανωτέρω, και δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις πιο πάνω διατάξεις υπουργική απόφαση σας γνωρίζουμε, ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2579/1998 και του ν.2703/1999 για μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, οι οποίες αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, δηλαδή οφείλεται φόρος 1,5%ο επί της αξίας πώλησης των μετοχών.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας