ΠΟΛ.1002 4.1.2010 Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων.

2010-01-12 10:14

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                         Αθήνα, 4/1/2010
    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                     ΠΟΛ.1002
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    1. 14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
    ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄- Δ΄
    2. 15η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ& ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
    ΤΜΗΜΑ Β΄                                                                      ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
    Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
    Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες : Α. Καρύδα, Α. Λουγκάνη
    Τηλέφωνο : 210- 3647202-5, 3610065
    Fax : 210- 3645413

    Θέμα: Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων.  

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γε΄ και γη΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του ΚΒΣ (π.δ.186/92 - ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύει.

    2. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν.2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει.

    3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/117/ΕΚ/16.12.2008 (L14.7/20.1.2009) και τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 65, 66, 67 και 220 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ/28.11.2006 (L347.1/11.12.2006), όπως ισχύουν.

    4. Την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων του ΚΒΣ με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες πράξεις ο Φ.Π.Α. καθίσταται απαιτητός σε χρόνο προγενέστερο από το χρόνο που ορίζεται η έκδοση του τιμολογίου.

    5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 

   Αποφασίζουμε


    1. Στις περιπτώσεις που για τις ενδοκοινοτικές πράξεις η έκδοση του τιμολογίου ορίζεται σε χρόνο μεταγενέστερο από το χρόνο που ο Φ.Π.Α. καθίσταται απαιτητός, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, εκδίδεται ειδικό στοιχείο με τίτλο "Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων".

    2. Το ειδικό στοιχείο εκδίδεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

    α) Στην είσπραξη προκαταβολής πριν την παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίες απαλλάσσονται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κώδικα Φ.Π.Α., ή την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύουν. Το στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της είσπραξης και εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής.

    β) Στην παροχή υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει. Το στοιχείο έχει ως αξία το συνολικό ποσό της αντιπαροχής που πρόκειται να λάβει το πρόσωπο που παρείχε την υπηρεσία και εκδίδεται κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών.

    γ) Στην παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε υποκείμενο εφόσον, η παροχή είναι συνεχής και συνεχίζεται μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, δεν έχουν οριστεί ή πραγματοποιηθεί τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής και ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει. Το στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της αντιπαροχής που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη λήξη του ημερολογιακού έτους και εκδίδεται κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

    δ) Σε κάθε περίπτωση που μειώνεται η αξία της αντιπαροχής, για την οποία εκδόθηκε ειδικό στοιχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, λόγω έκπτωσης ή ακύρωσης της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει. Το στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της μείωσης και εκδίδεται κατά το χρόνο που αυτή πραγματοποιείται.

    3. Εφόσον για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η έκδοση του ειδικού στοιχείου σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλέπεται και η έκδοση τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992), σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης του ειδικού στοιχείου, στο τιμολόγιο θα αναγράφεται η συνολική αξία που προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιπρόσθετα ανάλυση στην οποία θα περιλαμβάνεται η αξία του ειδικού στοιχείου καθώς και η τυχόν διαφορά που προκύπτει για σκοπούς ΦΠΑ.

    4. Εφόσον για τις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης και κατά το χρόνο έκδοσης του ειδικού στοιχείου, εκδοθεί, αντί του ειδικού στοιχείου, τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

    5. Το ειδικό στοιχείο που εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παρούσας καταχωρείται σε ιδιαίτερη στήλη ή λογαριασμό των τηρούμενων βιβλίων και δεν συμπεριλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ.

    6. Το ειδικό στοιχείο με τίτλο "Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων" επέχει θέση τιμολογίου και δεν απαιτείται η θεώρηση ή η σήμανσή του με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

    7. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2010. Κατά την πρώτη εφαρμογή το ειδικό στοιχείο μπορεί να εκδοθεί μέχρι 15-2-2010.

    8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ