ΠΟΛ 1001 31.12.2010 Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2011.

2011-01-03 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                    ΠΟΛ. 1001
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ                                                           ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ
Πληροφορίες: Ν. Χατζηνικολάου
Τηλέφωνο : 210 3644781
FAX : 210 3642251
e-mail: dtll@otenet.gr
 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2011».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


΄Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’), «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»,
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285),
γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ Α’ 221),
δ) Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΤΕΦ Β’ 1142241 ΕΞ 2010/25-10-2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1719 Β’ ), με την οποία έγινε η ανάθεση της διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2011,
ε) Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι.
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38) και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2011 που καταβάλλονται με ειδικό σήμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2011, καθώς και η θέση των οχημάτων αυτών σε ακινησία, είναι εμπρόθεσμη εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι και την 5η Ιανουαρίου 2011.
Για το χρονικό διάστημα από την 3-1-2011 έως και την 5-1-2011, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

2. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ