Γ.Γ.Π.Σ. Για την όσο το δυνατόν καλλίτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων-επιτηδευματιών που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους, σας παραθέτουμε τις ακόλουθες πληροφορίες

2010-11-05 10:21

  

ΝΟΜΟΣ 3888/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

Στις 30/09/2010 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης, στο φύλλο 175 ο νόμος 3888 «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου αυτού καθορίζεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, με σκοπό τη κατάργησή τους. Ειδικότερα στα άρθρα 9 & 10 ορίζεται η διαδικασία περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων και ο τρόπος καταβολής των φόρων.
Για την όσο το δυνατόν καλλίτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων-επιτηδευματιών που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους, σας παραθέτουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Α.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ.
1.Η Γ.Γ.Π.Σ. σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 (Διαδικασία περαίωσης), θα εκδώσει εκκαθαριστικά σημειώματα για τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ανωτέρου νόμου, βάσει των δεδομένων που έχει καταχωρημένα στα κεντρικά υπολογιστικά συστήματά της.
2.Τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα αποσταλούν ταχυδρομικά στους επιτηδευματίες και θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά σε πιστοποιημένους χρήστες της Γ.Γ.Π.Σ., με ενημέρωση και της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.
3.Οι επιτηδευματίες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις υποθέσεις τους, υποχρεούνται να προκαταβάλλουν το είκοσι τοις εκατό (20%), του ποσού της συνολικής οφειλής των ανέλεγκτων χρήσεων που θα επιλέξουν να περαιώσουν.
4.Για τη καταβολή του 20% (προκαταβολή) ή ολικής εξόφλησης του ποσού με έκπτωση 10%, στο υπόλοιπο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της προκαταβολής, απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος στην τράπεζα.
5.Η προκαταβολή του 20% ή η ολική εξόφληση με 10% έκπτωση, αποτυπώνεται προοδευτικά στο εκκαθαριστικό σημείωμα. Π.χ. επιτηδευματίας έχει ανέλεγκτες χρήσεις από το οικ. Έτος 2002 έως το οικ. Έτος 2010. Στο εκκαθαριστικό σημείωμα αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα από το οικ. Έτος 2002 έως το οικ. Έτος 2010. Ο επιτηδευματίας επιλέγει να περαιώσει τις ανέλεγκτες χρήσεις μέχρι το οικ. Έτος 2008, τότε τα αντίστοιχα ποσά απεικονίζονται στη στήλη «Περαιούμενα οικον. Έτη», «από 2002 έως 2008». Στις στήλες «Ολικό Ποσό Πληρωμής ή Ποσό Προκαταβολής» και «Ταυτότητες Πληρωμής», αποτυπώνεται η ταυτότητα πληρωμής (για την τράπεζα) του ποσού για ολική εξόφληση (Ο) ή για την προκαταβολή του 20% (Π). Στο κάτω μέρος του εκκαθαριστικού στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ» αναγράφονται τα συνολικά ποσά «ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» και «ΜΕΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», όλων των ανέλεγκτων χρήσεων που περιέχονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα.
6.Η δυνατότητα εξόφλησης με έκπτωση 10%, στο υπόλοιπο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της προκαταβολής, παρέχεται μέχρι και τη τελευταία εργάσιμη ημερομηνία του επομένου μήνα από αυτόν που έγινε η αποδοχή του σημειώματος (κατεβλήθη δηλαδή το 20%).
7.Αρχική συνολική οφειλή με ποσό ίσο ή μικρότερο των 500 ευρώ, εξοφλείται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση. Επίσης η προκαταβολή του 20% δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ.
Β.ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ.
Εάν ο επιτηδευματίας επιλέξει να καταβάλει το συνολικό ποσό των φόρων που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα με δόσεις (με τη προϋπόθεση ότι θα προκαταβάλει το 20%), τότε αυτές ορίζονται ως ακολούθως.
1.Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι μέχρι 5.000 ευρώ, καταβάλλεται σε έξι (6), κατά ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων ευρώ (500), με εξαίρεση την τελευταία δόση.
2.Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, καταβάλλεται σε οκτώ (8), ίσες μηνιαίες δόσεις.
3.Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 15.000 ευρώ, καταβάλλεται σε δώδεκα (12), ίσες μηνιαίες δόσεις.
4.Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 15.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, καταβάλλεται σε δεκαοκτώ (18), ίσες μηνιαίες δόσεις.
5.Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 20.000 ευρώ, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24), ίσες μηνιαίες δόσεις.
Γ.ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ.
1.Όπως προαναφέρθηκε ο επιτηδευματίας έχει τη δυνατότητα να περαιώσει επιλεκτικά κάποιες από τις χρήσεις που αναφέρονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, με την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεχόμενες από την παλαιότερη μέχρι την πιο πρόσφατη.
2.Όταν ο επιτηδευματίας παραλάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης που θα αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., πρέπει να ελέγξει προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που αποτυπώνονται πάνω σε αυτό. Εάν διαπιστώσει οποιοδήποτε -κατά την κρίση του- λάθος, θα απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, χωρίς να καταβάλει την προκαταβολή του 20% στη τράπεζα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.3 του ν.3888/2010, η καταβολή του 20% της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή (από τον επιτηδευματία) του εκκαθαριστικού σημειώματος.
3.Στις περιπτώσεις που μετά από αίτηση του επιτηδευματία, επέλθουν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μεταβολές στο εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης που εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ. με αποτέλεσμα να εκδοθεί νέο, τότε η πληρωμή του 20% καθώς και των υπολοίπων δόσεων γίνεται μόνο στις Δ.Ο.Υ. (όχι στην τράπεζα), χωρίς να απαιτείται άλλη ειδοποίηση του επιτηδευματία.
4.Καταληκτική ημερομηνία για την αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος ορίζεται η 18/11/2010, εκτός της περίπτωσης που επέλθουν μεταβολές από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο εκδοθέν από τη Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα, οπότε σαν καταληκτική ημερομηνία αποδοχής ορίζεται η 29/11/2010.
5.Όσοι επιτηδευματίες ενταχθούν στην περαίωση με την καταβολή του 20% (προκαταβολή) στις τράπεζες, θα λάβουν από τη Γ.Γ.Π.Σ. επόμενη ειδοποίηση η οποία θα τους ενημερώνει για την επόμενη δόση (ποσό, ημερομηνία καταβολής και ταυτότητα πληρωμής για τις τράπεζες).
6.Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την περαίωση επιλέξτε το σύνδεσμο που επιθυμείτε: